Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2671570

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 maja 2019 r.
II CZ 23/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sędziowie SN: Grzegorz Misiurek, Kazimierz Zawada (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. B. przeciwko P. Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2019 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 18 lutego 2019 r., sygn. akt I ACa (...), I WSC (...),

Dnia 22 maja 2019 r. uchyla zaskarżone postanowienie w części odrzucającej skargę kasacyjną w zakresie zaskarżającym wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 1 sierpnia 2018 r., I ACa (...), w części oddalającej apelację pozwanego (pkt II) i rozstrzygającej o kosztach postępowania (pkt I. 2 i pkt IV).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w (...) odrzucił skargę kasacyjną strony pozwanej - P. S.A. w K. od wyroku tego Sądu z dnia 1 sierpnia 2018 r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt I Aca (...). Przyczyną rozstrzygnięcia były nieprawidłowości związane z oznaczeniem postaci orzeczenia, zakresem zaskarżenia oraz wadliwym ujęciem wniosków kasacyjnych (por. art. 3984 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c.). W ocenie Sądu Apelacyjnego, zakres zaskarżenia wyroku - przemiennie nazywanego przez pozwanego "postanowieniem" - pozostawał w sprzeczności z podaną przez pełnomocnika pozwanego wartością przedmiotu zaskarżenia, wyrażającą się kwotą 182.571 zł. Wniosek kasatoryjny nie spełniał z kolei wymogu z art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c., ponieważ nie zawarto w nim oznaczenia zakresu żądanego uchylenia.

Pozwany zarzucił w zażaleniu naruszenie art. 3986 § 2 k.p.c. w zw. z art. 3984 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Pomimo błędnego uzasadnienia, zaskarżone orzeczenie okazało się prawidłowe w części odrzucającej skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 1 sierpnia 2018 r. w zakresie, w którym zmienił on wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 16 czerwca 2016 r. na korzyść strony pozwanej (pkt I.1) i oddalił apelację strony przeciwnej (pkt III). Właściwą przyczynę odrzucenia skargi kasacyjnej w przytoczonym zakresie stanowił jednak brak interesu w zaskarżeniu wyroku, a nie - nieprawidłowości w sposobie sformułowania wniosków kasacyjnych (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - zasadę prawną z dnia 15 maja 2014 r., III CZP 88/13, OSNC 2014, Nr 11, poz. 108).

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, niezamieszczenie w skardze kasacyjnej wniosku o uchylenie lub o uchylenie i zmianę zaskarżonego orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub uchylenia i zmiany, uzasadnia odrzucenie skargi kasacyjnej a limine na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. (por. postanowienia Sądu Najwyższego 6 czerwca 2018 r., II CSK 48/18 i z dnia 15 czerwca 2016 r., II CZ 43/16). W okolicznościach sprawy nie można jednak uznać, że skarżący nie spełnił wymagań z art. 3984 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. W petitum skargi wskazał bowiem, że zaskarża orzeczenie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 1 sierpnia 2018 r., wydane w sprawie o sygn. I Aca (...), w całości, a we wnioskach kasacyjnych wnosił o uchylenie tego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę powyższego orzeczenia przez oddalenia powództwa w całości. W świetle tych ustaleń należy przyjąć, że pozwany oznaczył zakres żądanego rozstrzygnięcia, mimo że uczynił to wadliwie. Wskazana przez pełnomocnika pozwanego wartość przedmiotu sporu, zamykająca się w kwocie

182.571 zł, a także sformułowany w skardze wniosek ewentualny świadczą o tym, że pozwany w istocie dąży do uchylenia i zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 1 sierpnia 2018 r. przez oddalenie powództwa także w pozostałej części. Nieprawidłowości w sposobie zaskarżenia wyroku i w sposobie sformułowania wniosków kasacyjnych nie uzasadniały jednak odrzucenia skargi kasacyjnej w całości. Podniesiony w zażaleniu zarzut naruszenia art. 3986 § 2 w związku z art. 3984 § 1 pkt 1 i 3 okazał się w związku z tym zasadny.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji.

a

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.