Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680318

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2019 r.
II CSK 680/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Manowska.

Sędziowie SN: Tomasz Szanciło, Kamil Zaradkiewicz (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku K. L. przy uczestnictwie A. L. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2019 r., skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt V Ca (...),

oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.