Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777566

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
I SA/Wa 493/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków M. Z., K. P., k.c., J. L., J. K., L. A., J. A., M. S., J. M., W. M., S. C., k.c., P. Z., O. M., Gminy (...), S. J., E. B., G. B., J. C., S. F., M. P., M. W., E. W., B. C., P. C., E. T., L. T., P. S., I. T., S. J., C. C., k.c., K. W., E. K., M. K., U. P., W. P., M. P., I. P., R. P., J. A., L. A., L. S., M. S., M. B., R. B., M. W., R. Z., R. M., A. M., J. P., D. P., I. S., M. B., J. M., D. M., M. K., M. S., J. P., E. Z., E. B., M. B., M. K., M. K., A. W., K. D., E. W., P. D., J. D., T. A., W. L., M. J., M. J., A. P., M. P., B. B., I. P. W. P., W. N., J. P., T. P., C. P., K. K., P. B., I. O., W. O., D. K., A. K., M. O., J. H. i M. H. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg M. Z., B. R., A. R., A. R., K. P., k.c., J. M., G. M., Z. G., J. L., J. W., T. W., J. K., L. A., J. A., M. S., E. B., W. B., J. M., W. M., W. R., M. M., Z. M., S. K., M. K., S. K., A. S., P. S., S. C., k.c., E. J., E. J., P. Z., L. L., U. B., T. W., W. D., W. D., O. M., K. M., E. M., Starosty (...), D. K., Społecznego Komitetu (...), M. L., M. K., D. K., S. M., J. M., Gminy (...), A. R., S. R., H. M., T. M., M. G., J. M., M. M., T. B., M. B., A. G., S. J., E. B., G. B., J. C., A. G., M. G., G. U., R. K., S. K., J. R., J. R., S. F., M. P., M. W., E. W., B. C., P. C., E. T., L. T., L. B., Z. B., S. H., M. W., P. S., C. R., W. R., I. T., S. J., A. O., W. Ł., T. Ł., B. K., E. R., T. T., C. C., k.c., I. K., L. G., W. W., D. W., Gminy (...), K. W., S. T., A. S., E. S., J. C., E. K., P. S.A., Z. T., M. G., N. G., B. G., M. S., E. W., M. K., W. K., E. K., M. K., S. M., U. P., T. T. B., N. T. T. B., W. P., E. A., T. Ł., B. C., M. T., H. T., C. W., M. P., I. P., R. P., J. A., L. A., E. K., L. S., M. S., U. B., J. C., k.c., T. R., E. R., W. O., R. O., M. B., R. B., M. W., R. Z., R. M., A. M., J. R., H. R., J. P., D. P., I. S., M. B., J. M., D. M., A. R., M. K., M. L., M. S., J. P., E. Z., E. B., M. B., M. K., M. K., A. W., K. D., E. W., P. D., J. D., T. A., B. O., M. K., W. L., W. D., M. J., M. J., H. P., R. P., M. P., A. P., M. P., A. B., J. K., Ł. S., C. S., E. S., B. B., J. Z., A. Z., B. Z., D. Z., I. P., W. P., W. N., J. P., T. P., C. P., K. K., P. B., J. S., I. O., W. O., D. K., A. K., M. O., J. H. i M. H. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...), uzupełnioną postanowieniem z dnia (...) stycznia 2014 r., uchylił własną decyzję z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) (w pkt 1 i 2) i orzekł o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia (...) października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody (...) z dnia (...) marca 1948 r. - w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej "Osiedle (...) oraz "Osiedle (...)". Organ umorzył jednocześnie postępowanie z wniosku Gminy (...) o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie obejmującym pkt 3 zaskarżonej decyzji.

W skargach na powyższą decyzję skarżący wnieśli o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku wskazali, że za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia realna możliwość wyrządzenia znacznej szkody w majątku skarżących w ten sposób, że następcy prawni byłej właścicielki przedmiotowej nieruchomości, mogą jeszcze przed zakończeniem postępowania sądowego, przenieść na osobę trzecią prawo własności nieruchomości objętych ww. decyzją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z treści tego przepisu wynika więc, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest istniejące realnie niebezpieczeństwo zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Celem omawianej instytucji jest zatem ochrona strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody, przed zbadaniem przez sąd administracyjny legalności zaskarżonego aktu lub czynności. Z konstrukcji ww. normy prawnej wynika także, że to na stronie spoczywa obowiązek wykazania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku, tj. przedstawienia takich okoliczności, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków. Zadaniem Sądu jest natomiast zbadanie, czy argumenty przedstawione przez stronę przemawiają (lub nie) za uwzględnieniem jej wniosku, zaś w razie gdy niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w sposób niewątpliwy wynika z całości okoliczności sprawy Sąd powinien te okoliczności wziąć pod uwagę z urzędu (por. postanowienie NSA z dnia 26 marca 2008 r., I OZ 181/08).

Badając całokształt okoliczności sprawy należało uznać, że w niniejszej sprawie wnioskodawcy wykazali zaistnienie przesłanek, o których mowa w powołanym przepisie. Podniesione przez stronę skarżącą okoliczności są zasadne, bowiem nie można pominąć następstw prawnych powstałych w wyniku utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji. Decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia uznającego, że nieruchomość ziemska podpadała od działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.) oraz orzeczenia utrzymującego ww. rozstrzygnięcie w mocy, może spowodować istotną zmianę stosunków w sferze prawa własności nieruchomości objętych tymi orzeczeniami. W przypadku stwierdzenia nieważności takich decyzji, przywrócone zostają bowiem prawa byłych właścicieli, którzy mogą podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących im praw rzeczowych. Oznacza to, że istnieje realna możliwość zbycia nieruchomości, która może doprowadzić do sytuacji, której skutki będą trudne do odwrócenia, zaś organ administracyjny działający w granicach swojej właściwości i kompetencji nie będzie miał żadnych możliwości prawnych ich zniweczenia.

Zatem powołane we wnioskach okoliczności stanowią uzasadniającą przesłankę uwzględnienia wniosku i wstrzymania wykonania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.