I SA/Wa 464/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013340

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r. I SA/Wa 464/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sędziowie WSA: Magdalena Durzyńska (spr.), Monika Sawa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi S. K. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z (...) lutego 2019 r. znak: (...) Minister Inwestycji i Rozwoju (dalej jako organ/minister) działając na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) stwierdził niedopuszczalność odwołania S. K. (dalej jako skarżąca) od decyzji Wojewody (...) z (...) lutego 2015 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Miasto (...) prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - ul. (...), położonej w (...), obręb (...), oznaczonej jako działka o nr (...).

W uzasadnieniu postanowienia organ podniósł, że postanowieniem z (...) listopada 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji wydanej w I instancji. Wyrokiem z 15 maja 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 97/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. K. na ww. postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 11 kwietnia 2018 r. sygn. akt I OSK 2404/17 uchylił ww. wyrok oraz postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że orzekanie w przedmiocie przywrócenia terminu musi być poprzedzone oceną prawidłowości doręczenia zaskarżonej decyzji stronie postępowania. W niniejszej sprawie zastosowany został tryb awizowania przewidziany w art. 44 k.p.a., po pierwszym awizowaniu przesyłkę odebrała znajoma skarżącej - E. F. Wydanie przesyłki ww. osobie nastąpiło z naruszeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm., dalej jako prawo pocztowe), który przewiduje możliwość wydania przesyłki osobie innej niż jej adresat jedynie po spełnieniu określonych warunków, które w niniejszej sprawie nie zostały spełnione. Wobec powyższego, z uwagi na niedoręczenie stronie decyzji termin na złożenie odwołania nie rozpoczął biegu.

Organ powołując się na powyższy wyrok I OSK 2404/17 wskazał, że w przypadku braku skutecznego doręczenia zaskarżonej decyzji zaistniała potrzeba ponownego jej doręczenia i dopiero wówczas rozpocznie bieg termin do złożenia odwołania. Odwołanie złożone poprzednio organ uznał w konsekwencji za niedopuszczalne.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe postanowienie wywiodła S. K., podnosząc że rozumowanie organu jest nieprawidłowe i niepotrzebnie komplikuje postępowanie, gdyż wymusza na skarżącej ponowne składanie odwołania które już znajduje się w aktach sprawy. W jej ocenie organ powinien prawidłowo doręczyć decyzję i jednocześnie przyjąć, że odwołanie zostało wniesione w terminie, po czym je rozpoznać.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie znajduje podstaw.

Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych, mających wpływ na wynik sprawy, wad w postępowaniu administracyjnym - art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.). Zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

W powołanym wyroku sygn. akt I OSK 2404/17 Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że zaskarżona decyzja nie została prawidłowo doręczona skarżącej a termin na wniesienie odwołania nie rozpoczął biegu. Zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego prowadzenia postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą organy których działanie było przedmiotem zaskarżenia. Powyższe oznacza, że minister rozpoznając sprawę ponownie był związany oceną prawną dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny i nie mógł formułować ocen sprzecznych ze stanowiskiem wyrażonym w ww. orzeczeniu, a zatem zobowiązany był przyjąć, że decyzja nie została skarżącej skutecznie doręczona.

Ponieważ prawny byt decyzji rozpoczyna się od jej doręczenia stronie, brak skutecznego doręczenia oznacza, że decyzja taka w ogóle nie weszła do obiegu prawnego - a tym samym rozpoznanie odwołania od niej jest bezprzedmiotowe z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 6 marca 2019 r. sygn. akt II SA/Gd 656/18, LEX nr 2641365). Z tego względu stanowisko skarżącej, jakoby organ mógł rozpoznać złożone odwołanie nie jest poprawne. Odwołanie można wnieść jedynie od decyzji funkcjonującej w obiegu prawnym, tzn. takiej, która została skutecznie doręczona. Organ zasadnie uznał zatem, że w takiej sytuacji zachodzi konieczność ponownego doręczenia decyzji stronie, zaś odwołanie złożone poprzednio jest niedopuszczalne - jako złożone od decyzji, która w dacie jego złożenia nie weszła do obrotu prawnego.

Mając to na uwadze Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.