Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2978995

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 maja 2020 r.
I NWW 17/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marcin Łochowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. T. przeciwko K. K. i H. K. o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 6 maja 2020 r., wniosku powódki o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego w G. T. K. od orzekania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w G., sygn. akt I C (...) przekazuje wniosek Sądowi Rejonowemu w G.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.