I NKRS 23/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3159085

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2021 r. I NKRS 23/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Demendecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. G. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr (...)/2020 z dnia 9 września 2020 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w (...)., ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 408,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 31 marca 2021 r.,

umarza postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.