I CSK 761/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3061025

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 r. I CSK 761/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Szanciło.

Sędziowie SN: Jacek Grela, Kamil Zaradkiewicz (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w W. uprzednio Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. przeciwko G. sp. z o.o. w L. o zobowiązanie, ewentualnie o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 września 2020 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 22 września 2017 r., sygn. akt (...), uchyla zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...), pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.