Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania samicy lub samic królika:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt

unasienniania zwierząt, który jest wpisany w rejestrze pokryć.

2) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli taki

numer został nadany temu stadu.

3) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej stad

królików, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości

użytkowej.

4) Należy wpisać znajdujący się na opakowaniu nasienia numer oznaczający kolejny w danym roku kalendarzowym

dobry ejakulat lub mieszankę dobrych ejakulatów pobranych w stacji produkcji nasienia królików.

5) Należy wpisać znajdującą się na opakowaniu nasienia sześciocyfrową datę produkcji nasienia składającą się

z dwóch cyfr oznaczających rok produkcji nasienia, a po myślniku z trzech cyfr oznaczających kolejny dzień roku

kalendarzowego, w którym wyprodukowano nasienie wykorzystane do zabiegu.

6) Należy podać numer wpisu do księgi stada, z którego pochodzi samiec dawca nasienia wykorzystanego do

wykonania zabiegu sztucznego unasienniania, lub numer wpisu tego samca do rejestru.