Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy albo jałówki:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt unasienniania zwierząt, który informuje o liczbie samic

unasiennionych po raz pierwszy w danym roku.

2) Należy wpisać numer kartoteki obowiązujący do czasu porodu lub poronienia rozpoczynającego laktację, w przypadku gdy zaświadczenie unasienniania jest

wystawiane po raz pierwszy w danym roku.

3) Należy wpisać w zaświadczeniu dotychczasowy numer kartoteki z dopisaną literą "a" w przypadku unasienniania samicy w okresie powyżej 60 dni od ostatniego

nieskutecznego zabiegu, który nie zakończył się porodem lub poronieniem.

4) Należy wpisać numer kartoteki poprzedniego zabiegu w wystawionym nowym zaświadczeniu unasienniania w przypadku powtórnego zabiegu oraz reinseminacji.

5) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie

poddawanym ocenie wartości użytkowej.

7) Należy wpisać znajdującą się na słomce sześciocyfrową datę pozyskania nasienia, z której dwie pierwsze cyfry oznaczają rok pozyskania nasienia, trzy kolejne

cyfry oznaczają kolejny dzień roku kalendarzowego, w którym pozyskano nasienie wykorzystane do zabiegu, a ostatnia cyfra po ukośniku oznacza kolejny numer

ejakulatu pobranego w danym dniu.