Załącznik do formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO

ORAZ ZAŁĄCZNIKA DO TEGO FORMULARZA

Formularz UK 2 jest przeznaczony do sporządzenia uzasadnienia w sprawach karnych i o przestępstwa karnoskarbowe rozstrzyganych przez sąd drugiej instancji.

W postępowaniu lustracyjnym dla celów wypełnienia formularza rubryki dotyczące oskarżonego należy wypełnić w odniesieniu do osoby lustrowanej, zaś rubryki dotyczące oskarżyciela publicznego – w odniesieniu do prokuratora występującego w postępowaniu lustracyjnym.

Jeżeli wyrok nie został zredagowany w punktach, w miejscach, w których formularz nakazuje odwołanie się do punktu wyroku należy jednoznacznie określić opisowo właściwy element rozstrzygnięcia sądu.

Jeżeli jest to w konkretnej sprawie celowe z merytorycznego punktu widzenia i nie będzie miało negatywnego wpływu na czytelność uzasadnienia, a treść zaskarżenia pochodząca od różnych podmiotów jest zbieżna, możliwe jest zbiorcze przedstawienie treści zaskarżenia oraz stanowiska sądu odwoławczego wobec zgłoszonych zarzutów i wniosków.

Jeżeli do wypełnienia formularza używa się oprogramowania udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości, części formularza, które nie zostały wypełnione, mogą zostać automatycznie usunięte z jego treści. Poza tym niedopuszczalne są modyfikacje treści zawartych we wzorze formularza, ani też zmiany w jego strukturze, poza możliwością powielania rubryk w przypadkach wskazanych poniżej.

Należy wskazać sygnaturę akt sprawy.

Do każdego formularza dołącza się załącznik. Należy podać liczbę załączników liczbą arabską.

Sekcja 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Należy wskazać oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji, datę jego wydania, sąd, który go wydał, oraz sygnaturę akt sprawy.

1.2. Podmioty wnoszące apelację

W podsekcji 1.2 należy zaznaczyć symbolem "x" wszystkie podmioty, które wniosły apelacje. Jeżeli apelacje wniosły te same podmioty (np. dwóch oskarżonych), należy zaznaczyć ten podmiot. Jeżeli apelację wniósł pełnomocnik, należy zaznaczyć podmiot, który jest przez niego reprezentowany.

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia (art. 425 § 2-4 k.p.k.)

W podsekcji 1.3.1 należy zaznaczyć symbolem "x" kierunek i zakres zaskarżenia w odniesieniu do wszystkich wniesionych apelacji.

1.3.2. Podniesione zarzuty

W podsekcji 1.3.2 należy zaznaczyć symbolem "x" zarzuty wskazane przez strony w apelacji (art. 427 § 2 k.p.k.) w odniesieniu do wszystkich wniesionych apelacji. Jeżeli zarzuty nie zostały określone, należy zaznaczyć symbolem "x" rubrykę "brak zarzutów".

1.4. Wnioski

W podsekcji 1.4 należy zaznaczyć symbolem "x" wnioski w odniesieniu do wszystkich wniesionych apelacji.

Sekcja 2. USTALENIE FAKTÓW W ZWIĄZKU Z DOWODAMI PRZEPROWADZONYMI PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY

Dotyczy ustalenia faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy, zarówno w odniesieniu do oceny przeprowadzonych przez sąd odwoławczy dowodów, jak i odmiennej oceny dowodów przeprowadzonych przez sąd pierwszej instancji, dokonanej przez sąd odwoławczy.

2.1. Ustalenie faktów

Jeżeli jest to w konkretnej sprawie celowe z merytorycznego punktu widzenia i nie będzie miało negatywnego wpływu na czytelność uzasadnienia, można te same czyny wskazać jednokrotnie, odnosząc je do więcej niż jednego oskarżonego, to samo dotyczy faktów i dowodów.

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

W podsekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, personalia oskarżonego, zwięźle wskazać fakty uznane za udowodnione, czyny, do których się odnoszą oraz dowód (dowody), na którego podstawie ustalono dany fakt, ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się ten dowód.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

W podsekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, personalia oskarżonego, zwięźle wskazać fakty uznane za nieudowodnione, czyny oraz dowód (dowody), które odnoszą się do danego faktu uznanego za nieudowodniony, ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się ten dowód.

Jeżeli dana teza dowodowa nie była przedmiotem dowodzenia przy pomocy jakiegokolwiek dowodu, przy wskazaniu faktu uznanego za nieudowodniony w kolumnie "Dowód" należy zamieścić wzmiankę o braku dowodu (nieprzeprowadzenie dowodu w celu wykazania tezy dowodowej sformułowanej przez stronę twierdzącą o istnieniu danego faktu objętego tą tezą).

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

2.2. OCENA DOWODÓW

Jeżeli sąd uznał dany dowód za zasługujący na wiarę jedynie w części, należy ten dowód wymienić zarówno w podsekcji dotyczącej dowodów będących podstawą ustalenia faktów, jak i w podsekcji dotyczącej dowodów nieuwzględnionych przy ustaleniu faktów, wskazując w tej samej rubryce (obok określenia dowodu) w sposób wyraźny i jednoznaczny, w jakiej części dowód został uznany za zasługujący na wiarę albo na tę wiarę nie zasługuje.

Jeżeli jest to w konkretnej sprawie celowe z merytorycznego punktu widzenia i nie będzie miało negatywnego wpływu na czytelność uzasadnienia, możliwe jest ponumerowanie faktów, o których mowa w podsekcji 2.1, a w podsekcji niniejszej odwołanie się do tej numeracji przy omawianiu wiarygodności lub niewiarygodności dowodów.

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno zwięzłe określenie faktu uznanego za udowodniony, zwięzłe oznaczenie dowodu, na którego podstawie udowodniono ten fakt, oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody uznania dowodu.

W razie gdy jeden dowód odnosi się do więcej niż jednego faktu, dopuszczalne jest jednokrotne omówienie powodów uznania dowodu ze wskazaniem wszystkich faktów, do których się on odnosi.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno zwięzłe określenie faktu, którego dotyczy dowód, zwięzłe oznaczenie dowodu oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody nieuwzględnienia dowodu (uznania dowodu przez sąd za niewiarygodny lub niemający znaczenia dla ustalenia faktów).

W razie, gdy jeden dowód odnosi się do więcej niż jednego faktu, dopuszczalne jest jednokrotne omówienie powodów nieuwzględnienia dowodu ze wskazaniem wszystkich faktów, do których się on odnosi.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

Sekcja 3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW I WNIOSKÓW

Należy wskazać zarzut z apelacji, a następnie zaznaczyć symbolem "x" jego ocenę dokonaną przez sąd odwoławczy jako zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Należy wypowiedzieć się zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) o powodach uwzględnienia lub nieuwzględnienia zarzutu lub zarzutów.

Należy wskazać wniosek z apelacji, a następnie zaznaczyć symbolem "x" jego ocenę dokonaną przez sąd odwoławczy jako zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Należy wypowiedzieć się zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) o powodach uwzględnienia lub nieuwzględnienia wniosku.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej sekcji.

Sekcja 4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Należy wskazać okoliczności, które sąd uwzględnił z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów (art. 439 k.p.k., art. 440 k.p.k.).

Należy wypowiedzieć się zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) o powodach uwzględnienia okoliczności.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej sekcji.

Sekcja 5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

W podsekcji 5.1 należy wskazać, które rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji w zakresie objętym zaskarżeniem zostały utrzymane w mocy, oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody uznania apelacji za niezasadną w tym zakresie.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

W podsekcji 5.2 należy wskazać, które rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji zostały zmienione i w jakim zakresie, oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody zmiany.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

W podsekcji 5.3.1 należy zaznaczyć symbolem "x" podstawę prawną uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji ze wskazaniem w odniesieniu do podstawy z art. 439 k.p.k. konkretnej przyczyny uchylenia (pkt 1).

Należy również zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji oraz wydania rozstrzygnięcia następczego w postaci umorzenia postępowania. W tym ostatnim wypadku należy również wskazać podstawę prawną umorzenia postępowania.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

W podsekcji 5.3.2 zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać zapatrywania prawne sądu odwoławczego oraz jego wskazania co do dalszego postępowania.

W podsekcji 5.4 należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, punkt rozstrzygnięcia z wyroku oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody innych rozstrzygnięć z wyroku, np. zaliczenia na poczet kary lub środków karnych okresów stosowania środków zapobiegawczych.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

Sekcja 6. KOSZTY PROCESU

W sekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno personalia oskarżonego, punkt rozstrzygnięcia z wyroku dotyczący kosztów procesu oraz przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy rozstrzyganiu o kosztach.

Należy wskazać przyczyny, dla których sąd zasądził koszty procesu od stron, a w razie występowania więcej niż jednego oskarżonego lub oskarżyciela, czym kierował się, zasądzając koszty w takim, a nie innym stosunku od poszczególnych uczestników. W wypadku zasądzenia konkretnych kwot w rozstrzygnięciu o kosztach należy wskazać podstawy do wyliczenia konkretnych kwot w takiej, a nie innej wysokości.

W wypadku całkowitego albo częściowego zwolnienia od poniesienia kosztów procesu należy uzasadnić powód takiego zwolnienia oraz wykazać zaistnienie ustawowych przesłanek do zastosowania zwolnienia. Całkowite albo częściowe zwolnienie od kosztów powinno być poprzedzone analizą sytuacji majątkowej osoby zwolnionej oraz jej możliwości zarobkowych.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej sekcji.

Sekcja 7. PODPIS

Sędzia orzekający jednoosobowo albo członkowie składu orzekającego składają podpisy na wypełnionym formularzu po jego wydrukowaniu.

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA UK 2

Załącznik do formularza UK 2 jest składany osobno w odniesieniu do każdego zaskarżonego rozstrzygnięcia przez jeden podmiot wnoszący apelację. Dopuszczalne jest odniesienie załącznika do więcej niż jednego zaskarżenia rozstrzygnięcia albo wniesionego przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli elementy wyznaczające granice zaskarżenia oraz wnioski są wspólne i podlegają łącznemu rozpoznaniu.

W podsekcji 1.3 należy wpisać liczbą arabską numer załącznika, określić podmiot wnoszący apelację oraz rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja.

W podsekcji 1.3.1 należy zaznaczyć symbolem "x" kierunek i zakres zaskarżenia.

W podsekcji 1.3.2 należy zaznaczyć symbolem "x" zarzuty wskazane przez strony w apelacji (art. 427 § 2 k.p.k.) w odniesieniu do wszystkich wniesionych apelacji. Jeżeli zarzuty nie zostały określone, należy zaznaczyć symbolem "x" rubrykę "brak zarzutów".

W podsekcji 1.4 należy zaznaczyć symbolem "x" wnioski w odniesieniu do wszystkich wniesionych apelacji.