WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia - OpenLEX

WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia

Wzory

WW-1

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANIE WYPISU Z REJESTRU

ZASTAWÓW SKARBOWYCH/ ZAŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 46c § 2 USTAWY

Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (WW-1)

Część A

Poz. 2 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest zarejestrowany pojazd

samochodowy, podaje się jego numer rejestracyjny. W przypadku innych ruchomości podaje się

numer seryjny, numer partii lub inny numer ułatwiający identyfikację ruchomości.

Poz. 3 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd, podaje się jego numer VIN

albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. W przypadku gdy ruchomość nie jest oznaczona jednym

z wymienionych numerów, pozycji nie wypełnia się.

Poz. 4 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd samochodowy, podaje się

w szczególności markę, model, wariant i wersję oraz rok produkcji.

Część B

Poz. 8 i 9 – w przypadku osoby fizycznej obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji.

Poz. 11-20 – podaje się adres miejsca zamieszkania lub siedziby zainteresowanego.

Poz. 21-30 – podaje się adres do doręczeń zainteresowanego, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

lub siedziby.

Część C

Poz. 31 – wypełnia się w przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot niebędący osobą fizyczną.

Poz. 32 – nie wypełnia się w przypadku wnoszenia wniosku w postaci dokumentu elektronicznego za

pomocą ePUAP. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.