WP-1 Wniosek o wpis zastawu skarbowego do rejestru - OpenLEX

WP-1 Wniosek o wpis zastawu skarbowego do rejestru

Wzory

WP-1

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU ZASTAWÓW

SKARBOWYCH/ WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH (WP-1)

Objaśnienia ogólne

Obowiązkowemu wypełnieniu podlegają dane określone w art. 43 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

odnoszące się do:

–nazwy i adresu siedziby organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego,

–podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby trzeciej, o których mowa w art. 41

§ 1 i 3 ustawy, w tym imienia i nazwiska lub nazwy (firmy), miejsca zamieszkania lub adresu

siedziby, identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta – numeru paszportu lub

innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znanego

adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej,

–małżonka ww. podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby trzeciej, jeżeli

rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, obciążone zastawem skarbowym, stanowi

współwłasność łączną tego podmiotu i jego małżonka, w tym imienia i nazwiska, miejsca

zamieszkania, identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta – numeru paszportu

lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz

znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej,

–oznaczenia rzeczy ruchomej lub zbywalnego prawa majątkowego, na którym ma być

ustanowiony zastaw skarbowy,

–podstawy prawnej wniosku o wpis zastawu skarbowego, o której mowa w art. 44 ustawy,

–wysokości należności pieniężnej zabezpieczonej zastawem skarbowym,

–oznaczenia osoby lub jednostki, na rzecz której jest ustanowiony zastaw skarbowy.

Objaśnienia szczegółowe

Poz. 1 – w przypadku wniosku o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych wypełnia się części

od A do G.

Poz. 2 – podaje się numer nadany przez organ występujący z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu.

Cześć A

Poz. 7 i 8 – w przypadku osoby fizycznej obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji; jeżeli

taka osoba jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i nie posiada numeru

PESEL i NIP, pozycji tych nie wypełnia się.

Poz. 10 – wypełnia się w przypadku nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,

jeżeli nie posiadają numeru PESEL albo NIP.

Część B

Część wypełnia się danymi małżonka podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego oraz osoby

trzeciej, w przypadku gdy ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe stanowi współwłasność łączną.

Poz. 34 i 35 – obligatoryjnemu wypełnieniu podlega jedna z pozycji; jeżeli małżonek jest

nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i nie posiada numeru PESEL i NIP,

pozycji tych nie wypełnia się.

Poz. 36 – wypełnia się w przypadku nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,

jeżeli nie posiadają numeru PESEL albo numeru NIP.

Część C

Poz. 58 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest zarejestrowany pojazd

samochodowy, podaje się jego numer rejestracyjny. W przypadku innych ruchomości podaje się

numer seryjny, numer partii lub inny numer ułatwiający identyfikację ruchomości.

Poz. 59 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd, podaje się jego numer VIN

albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. W przypadku gdy ruchomość nie jest oznaczona jednym

z wymienionych numerów, pozycji nie wypełnia się.

Poz. 60 – w przypadku gdy przedmiotem zastawu skarbowego jest pojazd samochodowy, podaje się

w szczególności markę, model, wariant i wersję oraz rok produkcji.

Część D

Poz. 61 – w przypadku gdy podstawą prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego jest deklaracja

w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy lub inny niż decyzja dokument, na podstawie którego możliwy jest

wpis zastawu skarbowego do Rejestru Zastawów Skarbowych, zaznacza się kwadrat 2.

Poz. 64 – uwzględnia się odsetki z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie naliczone na

dzień złożenia wniosku o wpis. Uwzględnia się również koszty upomnienia, jeżeli przepisy odrębne

przewidują możliwość zabezpieczenia kosztów upomnienia zastawem skarbowym.

Część E

Poz. 70 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz. 65 lub 66.

Cześć F

W przypadku zaznaczenia kwadratu "jednostka samorządu terytorialnego" obligatoryjnemu

wypełnieniu podlega pozycja "oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego".

Część G

Poz. 78 – wpisuje się NIP organu występującego z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu, a jeżeli go

nie posiada – urzędu obsługującego ten organ lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poz. 79 – wpisuje się REGON organu występującego z wnioskiem o wpis/wykreślenie zastawu,

a jeżeli go nie posiada – urzędu obsługującego ten organ lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poz. 81 – datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.