Wniosek o zniesienie separacji z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz o utrzymanie rozdzielności majątkowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><html xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml ../XSD/andro-xhtml.xsd"><body><p class="text-justify">Zobacz komentarz do wzoru Wniosek o zniesienie separacji</p><p class="text-justify"><b>Miejsce i data sporządzenia pisma</b></p><p class="text-justify">We wniosku należy oznaczyć miejsce i datę jego sporządzenia.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy</b></p><p class="text-justify">Zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(567(1))" class="act">art. 567<sup>1</sup></a> k.p.c. w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy złożyć w sądzie właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(508)par(1)" class="act">art. 508 § 1-3</a> k.p.c. W pierwszej kolejności będzie to sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu; w braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy; ewentualnie w sytuacji, gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części (sąd wyznaczony).</p><p class="text-justify"><b>Strony i ich pełnomocnicy, adresy stron i ich pełnomocników</b></p><p class="text-justify">Oznaczając we wniosku o zniesienie separacji strony postępowania, należy podać: ich imiona i nazwiska, adresy, zaś w odniesieniu do wnioskodawcy - również numer PESEL (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(2)" class="act">art. 126 § 1 pkt 2</a> oraz <a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(2)pkt(1)" class="act">§ 2 pkt 1-2</a> k.p.c. w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Rodzaj pisma</b></p><p class="text-justify">Każde pismo składane w postępowaniu sądowym powinno zawierać oznaczenie rodzaju pisma (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(3)" class="act">art. 126 § 1 pkt 3</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). W tym przypadku właściwe oznaczenie powinno przybrać brzmienie "Wniosek o zniesienie separacji", ewentualnie może to być samo słowo "Wniosek".</p><p class="text-justify"><b>Zgodne żądanie małżonków o zniesienie separacji</b></p><p class="text-justify">Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(6))par(1)" class="act">art. 61<sup>6</sup> § 1</a> k.r.o. sąd znosi separację na zgodne żądanie małżonków. Posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem "zgodne żądanie małżonków" nie oznacza, że żądanie takie musi być ujęte w jednym piśmie (wniosku) inicjującym postępowanie w sprawie. Wniosek taki może złożyć jedno z małżonków. Sąd zniesie separację wówczas, gdy drugi z małżonków przychyli się do tego wniosku - ustnie bądź na piśmie. W razie braku zgody na zniesienie separacji postępowanie w sprawie zostaje umorzone (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(2))par(1)" class="act">art. 567<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.). Reasumując, należy stwierdzić, że wniosek o zniesienie separacji można złożyć jako: a) zawarty w jednym piśmie wspólny wniosek obojga małżonków, b) wniosek jednego z małżonków (do którego może zostać dołączone oświadczenie drugiego małżonka wyrażające jego zgodę na zniesienie separacji, co jeszcze zostanie potwierdzone na rozprawie, której przeprowadzenie jest w takich sprawach obligatoryjne - <a href="#/document/16786199?unitId=art(567(4))" class="act">art. 567<sup>4</sup></a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron</b></p><p class="text-justify">Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(6))par(3)" class="act">art. 61<sup>6</sup> § 3</a> k.r.o. sąd, znosząc separację, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. We wniosku o zniesienie separacji można zatem zawrzeć stanowisko co do tej kwestii. Należy jednak pamiętać, że sąd nie jest w tym zakresie związany stanowiskiem małżonków, lecz ma kierować się dobrem dziecka. Sąd może zatem wg własnego uznania: a) utrzymać rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu separacyjnym, b) dokonać modyfikacji tego rozstrzygnięcia, w tym powrócić do stanu sprzed orzeczenia separacji.</p><p class="text-justify"><b>Pozostawienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami</b></p><p class="text-justify">W sprawie o zniesienie separacji strony mogą wnosić o utrzymanie pomiędzy nimi ustroju rozdzielności majątkowej. W razie niezgłoszenia takiego wniosku z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy, tj. wspólność majątkowa (<a href="#/document/16785962?unitId=art(54)par(2)" class="act">art. 54 § 2</a> k.r.o.). Żądanie utrzymania między małżonkami rozdzielności majątkowej może zostać zgłoszone we wniosku inicjującym postępowanie o zniesienie separacji bądź na dalszym etapie postępowania - zarówno na piśmie, jak i ustnie. Wniosku takiego nie trzeba uzasadniać - sąd jest związany zgodnym stanowiskiem stron w tym zakresie.</p><p class="text-justify"><b>Uzasadnienie; sytuacja w małżeństwie</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu wniosku o zniesienie separacji należy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie oraz w czym przejawia się odpadnięcie przesłanek separacyjnych. <i>De facto</i> jednak sąd nie bada motywacji małżonków wnioskujących o zniesienie separacji, jest bowiem związany stanowiskami stron.</p><p class="text-justify"><b>Odpis rozstrzygnięcia sądu orzekającego separację</b></p><p class="text-justify">Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o zniesienie separacji jest orzeczenie sądu orzekające separację (wyrok - jeżeli sprawa o separację toczyła się w trybie procesowym, postanowienie - jeżeli sprawa o separację toczyła się w trybie nieprocesowym, tj. na zgodne żądanie małżonków).</p><p class="text-justify"><b>Dowód z przesłuchania stron</b></p><p class="text-justify">W sprawach o zniesienie separacji obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(4))" class="act">art. 567<sup>4</sup></a> k.p.c.), na której sąd przesłucha strony. Wyjątkowo sąd może pominąć ten dowód bądź ograniczyć go do przesłuchania jednej ze stron, np. gdy strona nie stawi się na rozprawę mimo prawidłowego zawiadomienia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(302)par(1)" class="act">art. 302 § 1</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Wydaje się jednak, że pominięcie przesłuchania jednej ze stron może nastąpić tylko wówczas, gdy strona ta w sposób wyraźny zajęła stanowisko co do zniesienia separacji (aprobując je bądź nie).</p><p class="text-justify"><b>Podpis wnioskodawcy bądź wnioskodawców</b></p><p class="text-justify">Każde pismo składane w postępowaniu sądowym, zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym, powinno zostać podpisane. Niezłożenie podpisu pod pismem to brak formalny, który spowoduje, że sąd wezwie stronę składającą pismo do uzupełnienia tego braku przez ponowne złożenie pisma z podpisem (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(6)" class="act">art. 126 § 1 pkt 6</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Z uwagi na to, że wniosek o zniesienie separacji inicjujący postępowanie nieprocesowe jest z reguły składany wspólnie przez obydwie strony, powinien zostać podpisany przez oboje małżonków. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek złożyła jedna strona. Wówczas sąd wezwie drugą stronę do ustosunkowania się do treści wniosku.</p><p class="text-justify"><b>Wymienienie załączników</b></p><p class="text-justify">Każde pismo procesowe, w tym wniosek składany w postępowaniu nieprocesowym, powinno zawierać wymienienie załączników (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(7)" class="act">art. 126 § 1 pkt 7</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa od wniosku</b></p><p class="text-justify">Wniosek o zniesienie separacji podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(37)pkt(4)" class="act">art. 37 pkt 4</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy złożeniu wniosku do sądu (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Dla przyspieszenia procedury najlepiej od razu dołączyć do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej - w ten sposób sąd nie będzie wzywał wnioskodawcy (bądź wnioskodawców) występujących bez pełnomocnika do uzupełnienia braku formalnego wniosku przez uiszczenie opłaty, co przedłuża postępowanie. Zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.</p><p class="text-justify"><b>Odpis pisma i załączników</b></p><p class="text-justify">Do wniosku należy załączyć odpis pisma oraz załączników (<a href="#/document/16786199?unitId=art(128)par(2)" class="act">art. 128 § 2</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.), które zostaną doręczone przez sąd drugiej stronie postępowania, o ile wniosek składa jedna strona (<a href="#/document/16786199?unitId=art(128)par(2)" class="act">art. 128 § 2</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Gdy wniosek jest składany przez obydwie strony, nie ma potrzeby dołączania do niego jego odpisu czy też odpisu załączników.</p></body></html>