Wniosek o udostępnianie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 13 lipca 2021 r.

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU

III.Zakresdanych

Pkt 1: należy zaznaczyć właściwy kwadrat/kwadraty (przez postawienie znaku "X"). W przypadku wniosku o obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz obrót towarowy państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami należy zaznaczyć:

1) import - w przypadku przywozu towarów z terytorium innego niż terytorium Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) eksport - w przypadku wywozu towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej;

3) nabycie wewnątrzwspólnotowe - w przypadku przywozu towarów z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego niż Rzeczpospolita Polska, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dostawa wewnątrzwspólnotowa - w przypadku wywozu towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pkt 2: dla "towaru/grupy towarowej" należy:

1) zaznaczyć właściwy kwadrat/kwadraty (przez postawienie znaku "X") odpowiadający liczbie cyfr kodu CN, przez który wnioskujący wskazuje interesujący go towar (sekcja, 2 cyfry, 4 cyfry, 6 cyfr, 8 cyfr);

2) wpisać, w wolne miejsce obok dokonanego wyboru, właściwy numer/kod: sekcji, 2 cyfry działu, 4 cyfry pozycji, 6 cyfr podpozycji, 8 cyfr kodu CN;

3) wskazać poziom agregacji, przez zaznaczenie właściwego kwadratu (postawienie znaku "X")

lub

1) podać nazwę towaru/nazwę grupy towarów, w najlepszy sposób opisując i charakteryzując towar, tak by umożliwić właściwe przypisanie kodu CN;

2) wskazać poziom agregacji, przez zaznaczenie właściwego kwadratu (postawienie znaku "X").

Pkt 2: dla "inne pola" należy:

1) w miejscu "pole wyboru" wpisać nazwę pola, dla którego ma zostać ograniczony zakres danych (np. kraj pochodzenia, kod lub nazwę jednostki organizacyjnej, kod procedury celnej);

2) w miejscu "wartości dla wybranego pola" wpisać listę wartości (np. dla wskazanego pola "kraj pochodzenia" należy wpisać nazwy krajów pochodzenia np. Chiny, Indie);

3) w przypadku gdy w zbiorze wynikowym ma być podana sumaryczna wartość dla wskazanych "wartości dla wybranego pola", w kolumnie "Agregacja dla wartości" zaznaczyć kwadrat.

Pkt 3: należy zaznaczyć właściwy kwadrat (przez postawienie znaku "X"). W przypadku wniosków o jednorazowe udostępnienie danych konieczne jest podanie okresu, jakiego udostępniane dane dotyczą.

W przypadku wniosków o cykliczne udostępnianie danych należy wybrać wymagany cykl oraz podać okres, za jaki mają być udostępniane dane. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Dziennik Ustaw - 10 - Poz. 1272

Pkt 4: wnioskodawca określa, czy dane mają być przedstawione dla wybranych okresów (nienarastająco), np. odrębnie za każdy miesiąc wnioskowanego okresu, czy też za dany okres (narastająco), np. za miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące wnioskowanego okresu, czy też sumarycznie za cały wnioskowany okres; należy zaznaczyć właściwy kwadrat (przez postawienie znaku "X"), określając tym samym poziom agregacji dla skali czasu (okres, jakiego mają dotyczyć zagregowane dane).

Pkt 5: należy wybrać format zbioru wynikowego przez zaznaczenie właściwego kwadratu (postawienie znaku "X").

Pkt 6: podać w rubryce "Dane w zbiorze wynikowym" cyfrę określającą kolejność kolumn w zbiorze. Jeżeli w zbiorze wynikowym ma się znaleźć pole niewyszczególnione w pkt 6 wniosku, należy je dopisać w wolnym miejscu wyszczególnienia. Można wskazać "Parametr i kolejność sortowania" (do trzech poziomów) przez wpisanie cyfr "1", "2", "3" w odpowiednie kwadraty. Wybierając "Parametr i kolejność sortowania", należy wskazać sposób sortowania (malejąco/rosnąco) przy każdym z wypełnionych kwadratów - "↓ " malejąco, "↑ " rosnąco przez obwiedzenie właściwej strzałki. Możliwe jest wskazanie "Parametru i kolejności sortowania" wraz ze sposobem sortowania dla kolumny, która nie została wybrana do tabeli wynikowej.