Wniosek o separację (bez małoletnich dzieci)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><html xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml ../XSD/andro-xhtml.xsd"><body><p class="text-justify"><b>Podstawa prawna:</b> <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(1))par(3)" class="act">art. 61<sup>1</sup> § 3</a> k.r.o.</p><p class="text-justify"><b>Ogólna charakterystyka pisma:</b> Wniosek o separację może zostać złożony wówczas, gdy występują łącznie następujące przesłanki: a) strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, b) są zgodne co do żądania separacji i żadna z nich nie chce rozstrzygania o winie, czyli ustalania przez sąd, która ze stron doprowadziła w zawiniony sposób do rozkładu pożycia, c) gdy pomiędzy małżonkami istnieją tzw. pozytywne przesłanki separacyjne (wystąpił zupełny rozkład pożycia, ale nie jest jeszcze nieodwracalny), d) nie występują tzw. negatywne przesłanki separacyjne (tj. orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego). Zgodny wniosek o separację z reguły jest składany w postaci jednego, wspólnego pisma, inicjującego postępowanie w sprawie. Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek został złożony przez jedno z małżonków ze wskazaniem, iż stanowisko stron co do żądania separacji jest zgodne, na który druga strona - z reguły w reakcji na zobowiązanie ze strony sądu do zajęcia stanowiska - potwierdzi zgodność stanowisk stron. W praktyce jednak przyjęło się, że zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji jest składane w postaci jednego wniosku.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy:</b> Zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(567(1))" class="act">art. 567<sup>1</sup></a> k.p.c. w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy złożyć w sądzie właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(508)par(1)" class="act">art. 508 § 1-3</a> k.p.c. (w pierwszej kolejności sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu; w braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy; ewentualnie w sytuacji, gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części - sąd wyznaczony).</p><p class="text-justify"><b>Tryb postępowania:</b> Postępowanie zainicjowane złożeniem wniosku o separację toczy się w trybie nieprocesowym. Postanowienie o separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(3))par(1)" class="act">art. 567<sup>3</sup> § 1</a> k.p.c.). W toku postępowania sąd nakłania małżonków do pojednania. Jeżeli pojednanie nie nastąpi, a odroczenie rozprawy nie byłoby celowe, sąd przystępuje do rozpoznania sprawy (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(3))par(2)" class="act">art. 567<sup>3</sup> § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Załączniki obligatoryjne:</b> Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest skrócony odpis aktu małżeństwa dokumentujący fakt zawarcia małżeństwa przez strony. Niezałączenie tego dokumentu do wniosku to brak formalny usuwalny - sąd wezwie strony do usunięcia braku przez złożenie odpisu dokumentu. Odpis aktu małżeństwa musi zostać złożony w oryginale.</p><p class="text-justify"><b>Załączniki opcjonalne (fakultatywne):</b> Z uwagi na to, że istotą zgodnego wniosku o separację jest zadeklarowanie w nim wspólnego stanowiska stron, nie ma zasadniczo potrzeby załączania do wniosku innych dokumentów. Ewentualnie - w razie uzgodnienia przez strony, że w ramach postępowania separacyjnego chcą np. dokonać podziału majątku, rozstrzygnąć kwestię alimentacji jednego z małżonków przez drugiego, czy ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania - można załączyć do wniosku dokumenty na poparcie stanowiska stron w tych dodatkowych kwestiach.</p><p class="text-justify"><b>W jaki sposób wniosek może zostać złożony:</b> a) bezpośrednio w biurze podawczym właściwego sądu, b) pocztą (listem poleconym).</p><p class="text-justify"><b>Praktyczne zastosowanie - kiedy warto, a kiedy nie:</b> Zgodny wniosek o orzeczenie separacji warto złożyć wówczas, gdy strony są zgodne co do takiego rozwiązania ich spraw małżeńskich. Z uwagi na to, że orzeczenie separacji pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne (w tym zniesienie wspólności majątkowej, wyłączenie dziedziczenia po sobie małżonków), warto przemyśleć, czy taki sposób rozwiązania problemów małżeńskich jest zasadny w odniesieniu do konkretnej sytuacji.</p><p class="text-justify"><b>Dla kogo:</b> Dla osoby dążącej do uzyskania szybkiego i ugodowego orzeczenia formalnej (prawnej) separacji.</p><p class="text-justify"><b>Zalety:</b> Szybkie, ugodowe oraz mniej kosztowne niż pozew (100 zł zamiast 600 zł) doprowadzenie do orzeczenia separacji małżonków.</p><p class="text-justify"><b>Wady:</b> Zbyt pochopna decyzja o separacji bez orzekania o winie - szczególnie w sytuacji ewidentnej winy drugiego małżonka oraz okoliczności szczególnych, np. trudnej sytuacji zawodowej czy zarobkowej małżonka - może pozbawić stronę dochodzącą takiego sposobu sformalizowania rozstania małżonków możliwości uregulowania ważnych dla niej życiowo spraw, takich jak chociażby kwestia alimentacji bądź korzystniejsze niż wynikałoby to ze standardowego podziału majątku rozwiązanie spraw majątkowych łączących małżonków.</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa:</b> Wniosek podlega opłacie sądowej - 100 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(37)pkt(3)" class="act">art. 37 pkt 3</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Miejsce i data sporządzenia pisma</b></p><p class="text-justify">We wniosku należy wskazać miejsce i datę jego sporządzenia.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy</b></p><p class="text-justify">Zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(567(1))" class="act">art. 567<sup>1</sup></a> k.p.c. w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z <a href="#/document/16786199?unitId=art(508)par(1)" class="act">art. 508 § 1-3</a> k.p.c. W pierwszej kolejności jest to sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku tej podstawy - sąd miejsca jego pobytu; w braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy; ewentualnie w sytuacji, gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części (sąd wyznaczony).</p><p class="text-justify"><b>Strony i ich pełnomocnicy, adresy stron i ich pełnomocników</b></p><p class="text-justify">Oznaczając we wniosku o separację strony postępowania, należy podać: ich imiona i nazwiska, adresy, a także numery PESEL obojga małżonków (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(2)" class="act">art. 126 § 1 pkt 2</a> oraz <a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(2)pkt(1)" class="act">§ 2 pkt 1-2</a> k.p.c. w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Rodzaj pisma</b></p><p class="text-justify">Wniosek o separację, podobnie jak każde inne pismo składane w postępowaniu sądowym bądź takie postępowanie inicjujące, powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(3)" class="act">art. 126 § 1 pkt 3</a> k.p.c. w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Oznaczenie może przybrać brzmienie "Wniosek o separację", "Zgodny wniosek o separację" czy też "Wniosek o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków".</p><p class="text-justify"><b>Zgodny wniosek o separację</b></p><p class="text-justify"><b>Warunki formalne wniesienia zgodnego wniosku o separację</b>. Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(1))par(3)" class="act">art. 61<sup>1</sup> § 3</a> k.r.o., jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Postępowanie toczy się wówczas w trybie nieprocesowym. Możliwość orzeczenia separacji w takim trybie ma za zadanie ułatwianie małżonkom niemającym wspólnych małoletnich dzieci, regulowania swojej sytuacji prawnej związanej z małżeństwem. Brak małoletnich dzieci sprawia, że nie ma potrzeby sprawowania przez sąd kontroli nad dobrem takiego potomstwa, przez badanie, czy nie występuje negatywna przesłanka separacyjna, polegająca na tym, że wskutek orzeczenia separacji mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Użyte w <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(1))par(3)" class="act">art. 61<sup>1</sup> § 3</a> k.r.o. sformułowanie "zgodne żądanie małżonków", a także występujące w przepisach proceduralnych pojęcie "zgodny wniosek małżonków" (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(1))" class="act">art. 567<sup>1</sup></a> oraz <a href="#/document/16786199?unitId=art(567(2))par(1)" class="act">567<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.) nie oznacza, że wniosek taki ma przybrać formę jednego pisma inicjującego postępowanie w sprawie. Może to być również wniosek złożony przez jedno z małżonków ze wskazaniem, iż stanowisko stron co do żądania separacji jest zgodne, na który druga strona - z reguły w reakcji na zobowiązanie ze strony sądu do zajęcia stanowiska - potwierdzi zgodność stanowisk stron. W praktyce jednak przyjęło się, że zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji jest składane w postaci jednego wniosku.</p><p class="text-justify"><b>Brak możliwości rozstrzygania o winie. </b>Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(61(3))par(2)" class="act">art. 61<sup>3</sup> § 2</a> k.r.o. sąd, orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.</p><p class="text-justify"><b>Dowód z przesłuchania stron</b></p><p class="text-justify">W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(3))par(1)" class="act">art. 567<sup>3</sup> § 1</a> k.p.c.), na której sąd przesłucha strony (<a href="#/document/16786199?unitId=art(432)" class="act">art. 432</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.), a także będzie nakłaniać je do pojednania (<a href="#/document/16786199?unitId=art(567(3))par(2)" class="act">art. 567<sup>3</sup> § 2</a> k.p.c.). Wyjątkowo sąd może pominąć ten dowód bądź ograniczyć go do przesłuchania jednej ze stron, np. gdy strona nie stawi się na rozprawę mimo prawidłowego zawiadomienia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(302)par(1)" class="act">art. 302 § 1</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Próba mediacji</b></p><p class="text-justify">We wniosku o separację należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto - wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(187)par(1)pkt(3)" class="act">art. 187 § 1 pkt 3</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Uzasadnienie</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu wniosku należy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie stron oraz w czym przejawia się zupełny rozkład ich pożycia, tj. czy strony nadal mieszkają razem, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, kiedy ustało pomiędzy nimi pożycie fizyczne, czy istnieje pomiędzy nimi więź emocjonalna. Należy wskazać, dlaczego rozkład pożycia, choć zupełny, nie jest trwały, co uzasadnia żądanie separacji. W zgodnym wniosku o separację nie ma potrzeby szczegółowego precyzowania przyczyn rozpadu pożycia. Wystarczające jest wskazanie powodów natury ogólnej, jak niezgodność charakterów czy brak porozumienia co do istotnych priorytetów życiowych.</p><p class="text-justify"><b>Odpis aktu małżeństwa</b></p><p class="text-justify">Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest skrócony odpis aktu małżeństwa dokumentujący fakt zawarcia małżeństwa przez strony. Niedołączenie do wniosku tego dokumentu to brak formalny usuwalny. Sąd wezwie strony do usunięcia braku przez złożenie odpisu aktu małżeństwa. Dokument ten musi zostać złożony w oryginale.</p><p class="text-justify"><b>Sytuacja w małżeństwie stron</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu pozwu o separację należy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie oraz w czym przejawia się zupełny rozkład pożycia stron, tj. czy strony nadal mieszkają razem, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, kiedy ustało pomiędzy nimi pożycie fizyczne, czy istnieje pomiędzy nimi więź emocjonalna. Należy wskazać, dlaczego rozkład pożycia, choć zupełny, nie jest trwały, co uzasadnia żądanie separacji. W pozwie o separację bez orzekania o winie nie ma potrzeby szczegółowego precyzowania przyczyn rozpadu pożycia, wystarczające jest wskazanie powodów natury ogólnej, jak niezgodność charakterów czy niezgodność co do istotnych priorytetów życiowych.</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa od wniosku</b></p><p class="text-justify">Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(37)pkt(3)" class="act">art. 37 pkt 3</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Dla przyspieszenia procedury najlepiej od razu do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej - w ten sposób sąd nie będzie wzywał stron do uzupełnienia braku formalnego wniosku przez uiszczenie opłaty, co przedłuża postępowanie. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Podpisy wnioskodawców</b></p><p class="text-justify">Każde pismo składane w postępowaniu sądowym, zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym, powinno zostać podpisane. Niezłożenie podpisu pod pismem to brak formalny, który spowoduje, że sąd wezwie stronę składającą pismo do uzupełnienia tego braku przez ponowne złożenie pisma z podpisem (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(6)" class="act">art. 126 § 1 pkt 6</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Z uwagi na to, że wniosek o orzeczenie separacji inicjujący postępowanie nieprocesowe jest z reguły składany wspólnie przez obydwie strony, powinien zostać podpisany przez oboje małżonków.</p><p class="text-justify"><b>Wymienienie załączników</b></p><p class="text-justify">Każde pismo procesowe, w tym wniosek składany w postępowaniu nieprocesowym, powinno zawierać wymienienie załączników (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(7)" class="act">art. 126 § 1 pkt 7</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Odpis pisma i załączników</b></p><p class="text-justify">Do wniosku należy załączyć jego odpis oraz odpis załączników, które zostaną doręczone przez sąd drugiej stronie postępowania, o ile wniosek składa jedna strona (<a href="#/document/16786199?unitId=art(128)par(2)" class="act">art. 128 § 2</a> w zw. z <a href="#/document/16786199?unitId=art(13)par(2)" class="act">art. 13 § 2</a> k.p.c.). Gdy wniosek jest składany przez obydwie strony, nie ma potrzeby dołączania do niego jego odpisu czy też odpisu załączników.</p></body></html>