UWP Formularz uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania

Wzory

UWP

Wzór aktualny
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU WYDANEGO W POSTĘPOWANIU

O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Formularz UWP jest przeznaczony do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawach karnych i o przestępstwa karnoskarbowe w przedmiocie wznowienia postępowania.

W postępowaniu lustracyjnym dla celów wypełnienia formularza rubryki dotyczące oskarżonego należy wypełnić w odniesieniu do osoby lustrowanej, zaś rubryki dotyczące oskarżyciela publicznego – w odniesieniu do prokuratora występującego w postępowaniu lustracyjnym.

Jeżeli wyrok nie został zredagowany w punktach, w miejscach, w których formularz nakazuje odwołanie się do punktu wyroku należy jednoznacznie określić opisowo właściwy element rozstrzygnięcia sądu.

Jeżeli do wypełnienia formularza używa się oprogramowania udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości, części formularza, które nie zostały wypełnione, mogą zostać automatycznie usunięte z jego treści. Poza tym niedopuszczalne są modyfikacje treści zawartych we wzorze formularza, ani też zmiany w jego strukturze, poza możliwością powielania rubryk w przypadkach

wskazanych poniżej.

Należy wskazać sygnaturę akt sprawy.

Sekcja 1. OZNACZENIE ORZECZENIA SĄDU

Należy wskazać oznaczenie orzeczenia sądu, datę jego wydania, sąd, który je wydał, oraz sygnaturę akt sprawy, w której zostało wznowione postępowanie.

Sekcja 2. USTALENIE FAKTÓW

Jeżeli jest to w konkretnej sprawie celowe z merytorycznego punktu widzenia i nie będzie miało negatywnego wpływu na czytelność uzasadnienia, można te same czyny wskazać jednokrotnie, odnosząc je do więcej niż jednego oskarżonego, to samo dotyczy faktów i dowodów.

2.1. Fakty uznane za udowodnione (art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.)

W podsekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, personalia oskarżonego, oznaczenie czynu przypisanego lub zarzucanego oskarżonemu (jeżeli czynu nie przypisano, to oznaczenie czynu zarzucanego oskarżonemu), zwięźle wskazać fakty uznane za udowodnione oraz dowód (dowody), na którego podstawie ustalono dany fakt, ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się ten dowód.

Wskazanie czynu lub czynów przypisanych oskarżonemu lub oskarżonym przez sąd może nastąpić poprzez wskazanie numeru czynu z zarzutu, rozstrzygnięcia sądu, jak też w inny sposób niebudzący wątpliwości co do identyfikacji konkretnego czynu.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

2.2. Fakty uznane za nieudowodnione (art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.)

W podsekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, personalia oskarżonego, oznaczenie czynu przypisanego oskarżonemu (jeżeli czynu nie przypisano, to oznaczenie czynu zarzucanego oskarżonemu), zwięźle wskazać fakty uznane za nieudowodnione oraz dowód (dowody), który odnosi się do danego faktu uznanego za nieudowodniony, ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się ten dowód.

Jeżeli dana teza dowodowa nie była przedmiotem dowodzenia przy pomocy jakiegokolwiek dowodu, przy wskazaniu faktu uznanego za nieudowodniony w kolumnie "Dowód" należy zamieścić wzmiankę o braku dowodu (nieprzeprowadzenie dowodu w celu wykazania tezy dowodowej sformułowanej przez stronę twierdzącą o istnieniu danego faktu objętego tą tezą).

Wskazanie czynu lub czynów przypisanych oskarżonemu lub oskarżonym przez sąd może nastąpić poprzez wskazanie numeru czynu z zarzutu, rozstrzygnięcia sądu, jak też w inny sposób niebudzący wątpliwości co do identyfikacji konkretnego czynu.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

Sekcja 3. OCENA DOWODÓW

Jeżeli sąd uznał dany dowód za zasługujący na wiarę jedynie w części, należy ten dowód wymienić zarówno w podsekcji dotyczącej dowodów będących podstawą ustalenia faktów, jak i w podsekcji dotyczącej dowodów nieuwzględnionych przy ustaleniu faktów, wskazując w tej samej rubryce (obok określenia dowodu) w sposób wyraźny i jednoznaczny, w jakiej części dowód został uznany za zasługujący na wiarę albo na tę wiarę nie zasługuje.

Jeżeli jest to w konkretnej sprawie celowe z merytorycznego punktu widzenia i nie będzie miało negatywnego wpływu na czytelność uzasadnienia, możliwe jest ponumerowanie faktów, o których mowa w sekcji 2, a w sekcji niniejszej odwołanie się do tej numeracji przy omawianiu wiarygodności lub niewiarygodności dowodów.

3.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów (art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k., art. 424 § 2 k.p.k.)

Należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską odnoszącą się do faktu określonego w podsekcji 2.1., zwięzłe oznaczenie dowodu oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody uznania dowodu.

W razie gdy jeden dowód odnosi się do więcej niż jednego faktu, dopuszczalne jest jednokrotne omówienie powodów uznania dowodu ze wskazaniem wszystkich faktów, do których się on odnosi.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

3.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów) (art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.)

Należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską odnoszącą się do faktu określonego w sekcji 2, zwięzłe oznaczenie dowodu oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody nieuwzględnienia dowodu (uznania dowodu przez sąd za niewiarygodny lub niemający znaczenia dla ustalenia faktów).

W razie gdy jeden dowód odnosi się do więcej niż jednego faktu, dopuszczalne jest jednokrotne omówienie powodów nieuwzględnienia dowodu ze wskazaniem wszystkich faktów, do których się on odnosi.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

Sekcja 4. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU

W podsekcji 4.1 należy wskazać przyczynę (podstawę) i zakres (w odniesieniu do których rozstrzygnięć) wznowienia postępowania oraz podstawę prawną (ze wskazaniem przepisów ustawy) wznowienia.

Należy również zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody wznowienia postępowania.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

W podsekcji 4.2.1. – 4.2.3. należy wskazać przyczynę i zakres oraz podstawę prawną (ze wskazaniem przepisów ustawy) rozstrzygnięcia następczego w postaci odpowiednio: uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, uchylenia orzeczenia i uniewinnienia oskarżonego, uchylenia orzeczenia i umorzenia postępowania.

Należy również zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody rozstrzygnięcia następczego w postaci odpowiednio: uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, uchylenia orzeczenia i uniewinnienia oskarżonego, uchylenia orzeczenia i umorzenia postępowania.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

W podsekcji 4.3 należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno liczbę porządkową oznaczoną cyfrą arabską, punkt rozstrzygnięcia z wyroku oraz zwięźle (w miarę możliwości w postaci równoważników zdań) wskazać powody innych rozstrzygnięć z wyroku.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej podsekcji.

Sekcja 5. KOSZTY PROCESU

W sekcji należy wskazać w poszczególnych kolumnach kolejno punkt rozstrzygnięcia z wyroku dotyczący kosztów procesu oraz przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy rozstrzyganiu o kosztach.

Należy wskazać przyczyny, dla których sąd zasądził koszty procesu. W wypadku zasądzenia konkretnych kwot w rozstrzygnięciu o kosztach należy wskazać podstawy do wyliczenia konkretnych kwot w takiej, a nie innej wysokości.

W wypadku całkowitego albo częściowego zwolnienia od poniesienia kosztów procesu należy uzasadnić powód takiego zwolnienia oraz wykazać zaistnienie ustawowych przesłanek do zastosowania zwolnienia. Całkowite albo częściowe zwolnienie od kosztów powinno być poprzedzone analizą sytuacji majątkowej osoby zwolnionej oraz jej możliwości zarobkowych.

Dopuszczalne jest w razie potrzeby powielanie wierszy w ramach tej sekcji.

Sekcja 6. PODPIS

Sędzia orzekający jednoosobowo albo członkowie składu orzekającego składają podpisy na wypełnionym formularzu po jego wydrukowaniu.