Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 listopada 2019 r.

Kwestia oznaczenia stron umowy była przedmiotem rozważań w rozdziale 2. Przypomnieć jedynie należy, że do istotnych danych umieszczanych w umowie zalicza się numer PESEL lub inne dane umożliwiające określenie strony. W wypadku bowiem, gdyby z jakiegokolwiek tytułu wskutek zawarcia umowy jedna ze stron została pozwana, konieczne jest podanie takich danych przy wskazaniu osoby pozwanej.

Umowa cesji może dotyczyć jednej lub wielu wierzytelności przysługujących wierzycielowi względem jednego lub wielu dłużników. Nie ma przeszkód, aby przedmiotem umowy była wierzytelność w stosunku do dłużników solidarnych. Nie ma też przeszkód, aby była to wierzytelność przysługująca wierzycielom solidarnym, jednakże wszyscy oni powinny być stroną umowy. Zarówno wierzytelność, jak i dłużnik powinny zostać szczegółowo oznaczone w umowie. Zasadne jest również podanie informacji dotyczących stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność, i daty jego powstania. Nie będzie jednak wpływać na ważność umowy takie określenie wierzytelności, którego nie można nazwać szczegółowym, jednakże musi ona być określona jednoznacznie na podstawie treści stosunku zobowiązaniowego.

Zasadne jest dokładne oznaczenie źródła powstałej wierzytelności.

W doktrynie podnosi się, że zajęcie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym nie ogranicza możliwości dokonania jej przelewu.

Możliwość przelewu może zostać ograniczona właściwością zobowiązania, umową lub ustawą (np. art. 595 § 1, art. 863, art. 912 k.c.). Uznaje się, że przedmiotem przelewu może być też wierzytelność, której źródłem jest zobowiązanie naturalne, wierzytelność przedawniona, niewymagalna czy nawet wierzytelność sporna (K. Zawada [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 1027-1028). Dopuszczalny jest również przelew wierzytelności przyszłych (wyrok SN z 30 stycznia 2003 r., V CKN 345/01, OSNC 2004/4, poz. 65). Przedmiotem przelewu może być także część wierzytelności.

Rozliczenie przelanej wierzytelności może nastąpić przed lub po jej wyegzekwowaniu. Można też zamieścić regulację, iż cedent przekaże cesjonariuszowi określoną kwotę.