Świadectwo zdrowia zwierząt w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją III pkt 3 lit. a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.