Sposób podziału dla publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, a także rozwój zawodowy pracowników uczelni

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 9 października 2020 r.