Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 6 maja 2011 r. do: 9 maja 2012 r.

Objaśnienia do formularza RRW-10

1.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania w rubryce 2 – w działach 1 i 2 są dane z ewidencji wód, urządzeń melioracji

wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

2.

W dziale 1 w rubryce 3 „w tym objętych utrzymaniem” należy podać:

wiersze 6–10, 12, 16, 18, 22, 43, 46 – rozmiary urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych

oraz cieków naturalnych i jezior, którym zapewniono sprawność techniczną, eksploatacyjną, dostateczną do ich

wykorzystania oraz zabezpieczenia przed przyśpieszoną dekapitalizacją;

dla wiersza 10 należy podawać te długości wałów przeciwpowodziowych, na których zostały wykonane naprawy

i konserwacje w roku sprawozdawczym,

wiersze 11, 13, 34–42 – obszary, które w danym roku objęte były dodatnim wpływem utrzymywanych urządzeń

melioracyjnych łącznie z obszarami zmeliorowanymi, na których nie zachodziła potrzeba regulacji stosunków

wodnych przez użytkowanie urządzeń melioracyjnych,

wiersze 26–33, 48–52 – łączną wartość prac obejmujących konserwację, remonty i naprawy oraz prac

związanych z wykorzystaniem urządzeń do regulacji stosunków wodnych.

Przez utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych należy rozumieć obsługiwanie (przeglądy, konserwację, remonty,

naprawy) oraz użytkowanie (wykorzystanie do regulacji stosunków wodnych) tych urządzeń.

3.

Podstawą do ustalenia rozmiarów i wartości wykonanych prac są:

a)

dla wód istotnych dla rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych utrzymywanych przez państwo – dane

z ewidencji poniesionych wydatków i zobowiązań z tytułu wykonanych prac, zwłaszcza protokoły odbioru robót

i kosztorysy powykonawcze oraz rachunki za paliwo i energię,

b)

dla urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

utrzymywanych przez spółki wodne – informacje tych spółek (związków spółek wodnych) o realizacji ich

zadań statutowych,

utrzymywanych poza spółkami wodnymi – szacunki wartości wykonanych prac, ujęte w protokołach kontroli

utrzymania urządzeń przeprowadzonych przez organ nadzorujący.

4.

Dla sprawdzenia stanu ewidencyjnego, w działach 1, 2, 3 w rubryce 2, do stanu ewidencyjnego z ubiegłego roku dodać

przychody i odjąć ubytki urządzeń/obszarów w roku sprawozdawczym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania mają:

a)

starostwa powiatowe – w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (dział 1, rubryka 3 – wiersze

34-43, 46, 48-52) oraz spółek wodnych (dział 3) – i przekazania ich do zarządów melioracji i urządzeń wodnych

w terminie do 28 lutego każdego roku,

b)

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych i przekazania ich do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w terminie do 31 marca każdego roku,

c)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazania ich do Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 30 kwietnia

każdego roku.

3