Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2023 r. przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 kwietnia 2023 r.