Rekord transakcji - struktura zapisu elektronicznego

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 12 lipca 2018 r.

Wymogi integralności bazy danych powodują, że pola 02, 03, 04, 05 zawsze muszą zawierać dane.

Dane dotyczące podmiotu, który wydaje dyspozycję (pola 17 - 30) są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 18, 21, 22, 23) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 18, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

Dane dotyczące podmiotu, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja (pola 31 - 36) są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola dotyczące tej części (pola 31 - 36) pozostają niewypełnione, oznacza to, że podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja, jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 32, 34, 35, 36) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 32, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

Dane dotyczące beneficjenta (pola 37 - 42) są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola dotyczące beneficjenta pozostają niewypełnione, oznacza to, że beneficjent transakcji jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 38, 40, 41, 42) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 38 bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

Dane dotyczące rachunków (pola 43, 44) są ustalane na podstawie wydanej dyspozycji, pełnomocnictwa do przeprowadzenia transakcji lub danych zawartych w systemie IO.

Przyjęte we wzorze oznaczenia:

IO - instytucja obowiązana

N - cyfra z zakresu 0 - 9

A - litera z zakresu a - ż, A - Ż (standard polskich liter: ISO 8859-2)

X - dowolny znak

n - maksymalna długość pola

n - stała długość pola.

Struktura dat:

rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).

Rodzaj transakcji - zasady kodowania i wykaz kodów

Kodowanie polega na wpisaniu w polu 06 sekwencji znaków, która pozwoli na określenie rodzaju transakcji. Kod składa się z czterech cyfr (NNNN):

- pierwsza i druga cyfra oznaczają kod kategorii transakcji (wykaz kodów poniżej)

- trzecia i czwarta cyfra oznaczają kod tytułu transakcji (wykaz kodów poniżej)

KATEGORIE TRANSAKCJI (NN)

01. wypłata gotówkowa

02. wpłata gotówkowa

03. przelew wychodzący

04. przelew wewnętrzny

05. przelew przychodzący zagraniczny

06. zamiana wartości dewizowych

07. transakcje bez widocznego obrotu pieniężnego *)

*) Kategoria powyższa dotyczy transakcji, przy której instytucja obowiązana nie uczestniczy w jej bezpośrednim, pieniężnym rozliczeniu. Do tej kategorii transakcji zalicza się w szczególności: zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, przeniesienie własności lub posiadania papierów wartościowych, praw majątkowych oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości.

TYTUŁY TRANSAKCJI (NN)

01. umowa rachunku

02. realizacja czeków gotówkowych

03. realizacja czeków rozrachunkowych

04. polecenie zapłaty

05. zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat gotówkowych

06. obrót czekami podróżnymi

07. obrót walutą obcą

08. umowa kredytowa

09. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytu

10. umowa pożyczki

11. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia pożyczki

12. realizacja gwarancji

13. realizacja poręczenia

14. akredytywa

15. inkaso dokumentowe

16. inkaso finansowe

17. operacje wekslowe

18. transakcja realizowana kartą płatniczą

19. terminowe operacje finansowe

20. kupno akcji

21. sprzedaż akcji

22. kupno obligacji

23. sprzedaż obligacji

24. kupno innych papierów wartościowych

25. sprzedaż innych papierów wartościowych

26. obrót udziałami

27. obrót jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

28. obrót wkładami/udziałami w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

29. zamiana wierzytelności na akcje

30. zamiana wierzytelności na udziały

31. zamiana papierów wartościowych

32. umowa przenosząca własność nieruchomości, zakończona aktem notarialnym

33. umowa przenosząca własność rzeczy ruchomej

34. umowa przenosząca posiadanie nieruchomości

35. umowa przenosząca posiadanie rzeczy ruchomej

36. zamiana nieruchomości

37. umowa leasingu

38. umowa factoringu

39. umowa komisu

40. składka z tytułu ubezpieczenia osobowego

41. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego

42. składka z tytułu ubezpieczenia majątkowego

43. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia majątkowego

44. przepływy wartości majątkowych związanych z grami losowymi

45. przepływy wartości majątkowych związanych z zakładami wzajemnymi

46. przepływy wartości majątkowych związanych z grą na automatach

00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

Status prawny podmiotu - wykaz kodów

01. osoba fizyczna

02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

04. spółka cywilna

05. spółka jawna

06. spółka partnerska

07. spółka komandytowa

08. spółka komandytowo-akcyjna

09. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

11. spółka akcyjna

12. spółka akcyjna w organizacji

13. spółdzielnia

14. przedsiębiorstwo państwowe

15. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

16. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

17. jednostka badawczo-rozwojowa

18. stowarzyszenie

19. fundacja

20. organizacja społeczna i zawodowa

21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym"

22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)