Raport o stanie przekroczeń ograniczeń funduszu - OpenLEX

Raport o stanie przekroczeń ograniczeń funduszu

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia:

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych w tabelach pod wierszem zawierającym informacje o tym przekroczeniu należy dodać nowy wiersz i

wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz.

2. W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się w tabelach kolumny 4 w wierszu zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu

aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnach 4 i 11.

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym

raporcie.

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie

funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów

wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa

funduszu).