Protokół obserwacji

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 18 lutego 2021 r.

Należy podać numer ewidencyjny z karty rejestracyjnej terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi lub karty rejestracyjnej terenu, na którym występują ruchy masowe. W przypadku lokalizacji terenu w więcej niż jednej gminie, powiecie, województwie, należy podać identyfikatory wszystkich jednostek podziału terytorialnego.

Podać w szczególności zwięzły opis terenu uwzględniający stopień aktywności (teren aktywny, okresowo aktywny albo nieaktywny), czy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, liczbę i rodzaj uszkodzonych lub zagrożonych obiektów, a także czy nastąpiło przemieszczenie terenu.

Należy podać w szczególności, czy konieczne jest wprowadzenie monitoringu powierzchniowego lub wgłębnego, czy też wystarczające było dokonanie wizji w terenie. Należy podać datę przeprowadzenia kolejnych obserwacji, a także podać ewentualne wskazania i zalecenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu.

Należy załączyć w przypadku wykonywania obserwacji metodą wizji w terenie.

Należy podać nazwę i siedzibę instytucji.

Należy podać dzień, miesiąc i rok.