Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o eksmisję

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><html xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml ../XSD/andro-xhtml.xsd"><body><p class="text-justify">Zobacz komentarz do wzoru Pozew o rozwód bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci) oraz wzoru Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka oraz z wnioskiem o zabezpieczenie.</p><p class="text-justify"><b>Miejsce i data sporządzenia pisma</b></p><p class="text-justify">W pozwie należy wskazać miejsce i datę jego sporządzenia.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy</b></p><p class="text-justify">Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż jedno z nich przebywa nadal w okręgu tego sądu. Jeśli nie - pozew składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej ostatniej podstawy nie ma (bo np. pozwany/pozwana przebywa na stałe za granicą), pozew składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda/powódki (<a href="#/document/16786199?unitId=art(41)" class="act">art. 41</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Strony i ich pełnomocnicy, adresy stron i ich pełnomocników</b></p><p class="text-justify"><b>(a) (b)</b> Oznaczając w pozwie o rozwód strony postępowania, należy podać: ich imiona i nazwiska, adresy, zaś w odniesieniu do powoda - również numer PESEL (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(2)" class="act">art. 126 § 1 pkt 2</a> oraz <a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(2)pkt(1)" class="act">§ 2 pkt 1-2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>(c) Strona tymczasowo aresztowana albo osadzona w zakładzie karnym. </b>Jeżeli jedna ze stron postępowania jest tymczasowo aresztowana bądź odbywa karę pozbawienia wolności, należy wskazać jej faktycznie miejsce pobytu, tj. nazwę i adres aresztu śledczego albo zakładu karnego.</p><p class="text-justify"><b>Rodzaj pisma</b></p><p class="text-justify">Pozew, podobnie jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(3)" class="act">art. 126 § 1 pkt 3</a> k.p.c.). Oznaczenie może przybrać brzmienie: "Pozew" albo "Pozew o rozwód" albo w wersji bardziej skonkretyzowanej "Pozew o rozwód bez orzekania o winie".</p><p class="text-justify"><b>Zakres żądania – rozwiązanie małżeństwa</b></p><p class="text-justify"><b>(a)</b> <b>Uwagi ogólne</b>. W pozwie należy wskazać zakres żądania: czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie czy też z ustalaniem, które z małżonków ponosi winę za rozpad związku.</p><p class="text-justify"><b>(b) Wina w rozkładzie pożycia.</b> Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(57)par(1)" class="act">art. 57 § 1</a> k.r.o. sąd, orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zaniechanie orzekania o winie może nastąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków (<a href="#/document/16785962?unitId=art(57)par(2)" class="act">art. 57 § 2</a> k.r.o.). Jeżeli zatem chociaż jedno z małżonków domaga się ustalania przez sąd zawinienia w rozkładzie pożycia, sąd jest tym stanowiskiem związany.</p><p class="text-justify"><b>(c) Ciężar dowodu</b>. Zgodnie z zasadą wyrażoną w <a href="#/document/16785996?unitId=art(6)" class="act">art. 6</a> k.c. strona domagająca się od sądu orzeczenia zawinienia drugiej strony w rozkładzie pożycia, powinna wykazać okoliczności potwierdzające winę współmałżonka. W tym celu strona może sięgać po różne środki dowodowe, przede wszystkim zaś z dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych.</p><p class="text-justify"><b>Zawieszenie władzy rodzicielskiej</b></p><p class="text-justify">W wyroku rozwodowym sąd może zawiesić rodzicowi, rzadko obojgu rodzicom, władzę rodzicielską, kiedy przemijająca przeszkoda nie pozwala w konkretnej sytuacji na jej wykonywanie (<a href="#/document/16785962?unitId=art(110)par(1)" class="act">art. 110 § 1</a> k.r.o.). "Przemijalność" przeszkody oznacza, że chodzi o sytuację tymczasową, której ustanie jest możliwe do przewidzenia. Nie ma znaczenia, czy jest to przyczyna zawiniona przez rodzica, czy nie. Gdy stan ten się zakończy, sąd uchyla zawieszenie władzy rodzicielskiej. Nie dzieje się to automatycznie, konieczne jest orzeczenie sądu. Do zawieszenia władzy rodzicielskiej może np. dojść w takich sytuacjach, jak:</p><p class="text-justify list-indent-2">1)przewlekła choroba rodzica uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, ale rokująca wyzdrowieniem w przewidywalnym czasie;</p><p class="text-justify list-indent-2">2)przedłużające się tymczasowe aresztowanie;</p><p class="text-justify list-indent-2">3)skazanie na stosunkowo krótkotrwałe pozbawienie wolności, np. 1–5 lat;</p><p class="text-justify list-indent-2">4)wyjazd na długi okres za granicę o przewidywalnym czasie trwania.</p><p class="text-justify">Sąd uchyla zawieszenie władzy rodzicielskiej, gdy odpadnie jego przyczyna (<a href="#/document/16785962?unitId=art(110)par(2)" class="act">art. 110 § 2</a> k.r.o.). Oznacza to, że odpadnięcie przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznego jej przywrócenia: niezbędne jest złożenie wniosku do sądu i wydanie przez sąd orzeczenia w tym zakresie.</p><p class="text-justify"><b>Alimenty na rzecz małoletniego dziecka</b></p><p class="text-justify"><b>(a) Alimenty jako obligatoryjny element wyroku. </b>Obligatoryjnym elementem wyroku w sprawie o rozwód (<a href="#/document/16785962?unitId=art(58)par(1)" class="act">art. 58 § 1</a> k.r.o.) jest rozstrzygnięcie, "w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka". Jeżeli kwestia alimentacji, przede wszystkim wysokości dochodzonych alimentów, jest sporna pomiędzy stronami, należy stanowisko w tym zakresie odpowiednio uargumentować, zaś podnoszone twierdzenia pozostające w związku z alimentacją (wysokość kosztów utrzymania dziecka, możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do alimentacji, osobista sytuacja dziecka, rodzica pierwszoplanowego oraz drugiego rodzica) poprzeć odpowiednimi dowodami (np. dokumentami w postaci faktur, rachunków, potwierdzeń wpłat, potwierdzeń przelewów, zaświadczeń).</p><p class="text-justify"><b>Kontakty z małoletnim dzieckiem</b></p><p class="text-justify"><b>(a)</b> <b>Uwagi ogólne</b>. Niezbędnym elementem wyroku rozwodowego jest uregulowanie przez sąd kwestii kontaktów małoletniego dziecka z tym z rodziców, z którym dziecko nie będzie mieszkać na stałe (<a href="#/document/16785962?unitId=art(58)par(1)" class="act">art. 58 § 1</a> k.r.o.). Sąd może pominąć takie rozstrzygnięcie tylko wówczas, gdy strony złożą zgodny wniosek o nieorzekanie w wyroku o kontaktach (<a href="#/document/16785962?unitId=art(58)par(1(b))" class="act">art. 58 § 1b</a> k.r.o.). W sytuacjach konfliktowych, a także w razie stanu niepewności co do umiejętności rozwodzących się małżonków w zakresie współpracy rodzicielskiej, warto uzyskać rozstrzygnięcie sądu dotyczące kontaktów, gdyż stabilizuje to sytuację w rodzinie. Harmonogram kontaktów zamieszczony w wyroku rozwodowym musi być precyzyjny i konkretny - orzeczenie bowiem musi nadawać się do wykonania, czyli do potencjalnego "rozliczania" obydwu stron (i uprawnionej, i zobowiązanej) z jego realizacji. Scenariusze mogą być różne. Standardem jest harmonogram uwzględniający kontakty: a) w co drugi weekend (z nocowaniem bądź bez, niekiedy od odebrania dziecka już w piątek po południu z placówki edukacyjnej i/lub odwiezienia tamże w poniedziałek rano), b) jedno popołudnie w tygodniu (z nocowaniem bądź nie), c) w okresie wakacji (nieprzerwany kontakt wynoszący 1, 2, 3 czy nawet 4 tygodnie), d) w okresie ferii zimowych (jeden tydzień ferii w każdym roku, ewentualnie całe ferie co drugi rok), e) w okresach świątecznych (z reguły święta są dzielone, np. co drugi rok każde z rodziców spędza z dzieckiem Wigilię i Niedzielę Wielkanocną, a co drugi - pozostałe dni świąt; nic nie stoi na przeszkodzie, by co drugi rok każde z rodziców spędziło z dzieckiem całe święta), f) długie weekendy (np. w każdym roku ojciec spędza z dzieckiem majówkę, a matka weekend ze świętem Bożego Ciała), g) niekiedy inne dni, np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, urodziny/imieniny dziecka, urodziny/imieniny rodzica itp. Ważne z praktycznego punktu widzenia jest wskazanie w orzeczeniu regulującym kontakty, że bieżące spotkania rodzica z dzieckiem (tj. standardowo w co drugi weekend oraz w ciągu tygodnia) nie dotyczą takich okresów jak: wakacje, ferie zimowe, ferie świąteczne oraz tzw. długie weekendy. W rozstrzygnięciu warto też określić które z rodziców odbiera dziecko na kontakt i odwozi po zakończonym kontakcie - z reguły jest to rodzic realizujący swoje prawo do kontaktów.</p><p class="text-justify"><b>(b) Ograniczenie kontaktów z dzieckiem. </b>Z uwagi na dobro dziecka sąd w sprawie rozwodowej może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodzica bądź rodziców z dzieckiem (<a href="#/document/16785962?unitId=art(113(2))par(1)" class="act">art. 113<sup>2</sup> § 1</a> k.r.o.). Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(113(2))par(2)" class="act">art. 113<sup>2</sup> § 2</a> k.r.o. w takich przypadkach sąd może w szczególności: 1) zakazać spotykania się z dzieckiem; 2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; 3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; 4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; 5) zakazać porozumiewania się na odległość. W skrajnych przypadkach – jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania (<a href="#/document/16785962?unitId=art(113(3))" class="act">art. 113<sup>3</sup></a> k.r.o.).</p><p class="text-justify">Wnosząc o ograniczenie przez sąd kontaktów dziecka z drugim rodzicem, należy doprecyzować, na czym to ograniczenie ma polegać, np. kontakty będą odbywały się w danym przedziale czasowym za pośrednictwem telefonu bądź komunikatorów internetowych takich jak Skype, Messenger czy WhatsApp.</p><p class="text-justify"><b>Eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania</b></p><p class="text-justify"><b>(a) Uwagi ogólne.</b> Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(58)par(2)" class="act">art. 58 § 2</a> k.r.o. w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego żądanie eksmisji, umożliwiające sądowi nakazanie stronie postępowania opuszczenia lokalu będącego własnością bądź przedmiotem współwłasności tej osoby, to daleko idąca ingerencja w prawo własności. Środek ten jest zatem stosowany przez sąd jedynie wyjątkowo, w szczególnie doniosłych przypadkach, charakteryzujących się wyjątkową nagannością postawy po stronie jednego z małżonków.</p><p class="text-justify">Eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania może zostać również przeprowadzona w innym trybie – na podstawie art. 11a u.p.p.r. Wymaga to złożenia wniosku o nakazanie natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z wnioskodawcą (jako osobą doświadczającą przemocy w rodzinie) mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Złożenie takiego wniosku jest niezależne od tego czy toczy się pomiędzy stronami sprawa o rozwód bądź separację. Wniosek jest rozpoznawany przez sąd rejonowy w trybie nieprocesowym, co regulują nowe przepisy postępowania cywilnego – <a href="#/document/16786199?unitId=art(560(2))" class="act">art. 560<sup>2</sup>–560<sup>12</sup></a> k.p.c., obwiązujące od 30.11.2020 r. (<a href="#/document/18993509" class="act">ustawa</a> z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 956). Złożenie wniosku może zostać poprzedzone wydaniem przez policję bądź Żandarmerię Wojskową (w odniesieniu do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową) nakazu natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Wydanie przez wymienione powyżej uprawnione organy nakazu bądź zakazu to również <i>novum</i>, obowiązujące od 30.11.2020 r. Jeśli taki nakaz bądź zakaz zostanie wydany, wówczas we wniosku kierowanym do sądu rejonowego współmałżonek doświadczający przemocy w rodzinie powinien zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez utrzymanie w mocy tegoż nakazu bądź zakazu. Podstawę prawną w odniesieniu do postępowania zabezpieczającego stanowią nowe przepisy, wchodzące w życie z dniem 30.11.2020 r. – <a href="#/document/16786199?unitId=art(755(2))" class="act">art. 755<sup>2</sup>–755<sup>4</sup></a> k.p.c. Złożenie wniosku w opisanym powyżej trybie jest zwolnione od kosztów sądowych.</p><p class="text-justify"><b>(b)</b> <b>Ciężar dowodu</b>. Strona domagająca się eksmisji drugiego małżonka powinna zatem wykazać – przede wszystkim dokumentami (np. wyrokami karnymi, zaświadczeniami lekarskimi w postaci obdukcji) – istnienie okoliczności uzasadniających to żądanie.</p><p class="text-justify"><b>(c)</b> <b>Zwrócenie się do innych instytucji o udzielenie informacji bądź dostarczenie dokumentów</b>. Sąd – z własnej inicjatywy bądź na wniosek strony – może również zwrócić się do określonych instytucji (Policji, ośrodka pomocy społecznej itp.) o udzielenie informacji na temat sytuacji rodziny, np. w odniesieniu do interwencji w miejscu zamieszkania stron, prowadzenia Niebieskiej Karty w związku z problemem przemocy w rodzinie. Ponadto sąd może – również z własnej inicjatywy bądź na wniosek strony (w praktyce jednak aktywność stron w tym względzie jest zalecana) – zwrócić się do innego sądu bądź innego wydziału tego samego sądu o wypożyczenie akt sprawy toczącej się przed tym sądem. W takim przypadku po dołączeniu akt takiej sprawy czy spraw należy zapoznać się z nimi, a następnie złożyć pismo procesowe zawierające wnioski dowodowe – ze wskazaniem konkretnych dokumentów znajdujących się w tych aktach. Należy bowiem pamiętać, że procedura cywilna nie przewiduje dowodu z całych akt danego postępowania – dowodami mogą być jedynie konkretne dokumenty znajdujące się w tych aktach.</p><p class="text-justify"><b>Dowody z dokumentów</b></p><p class="text-justify"><b>Informacje ogólne</b>. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie, w którym nie ma również sporu co do innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa (władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ich miejsce zamieszkania, kontakty z dziećmi, alimentacja na rzecz dzieci, alimentacja na rzecz małżonka) można ograniczyć dowody z dokumentów składane wraz z pozwem do skróconego odpisu aktu małżeństwa, który ma wykazać fakt zawarcia przez strony związku małżeńskiego.</p><p class="text-justify"><b>Sprecyzowanie tezy dowodowej. </b>Formułując w postępowaniu cywilnym wniosek dowodowy, należy sprecyzować tzw. tezę dowodową, czyli określić, dla wykazania jakich faktów dowód ten ma zostać przeprowadzony przez sąd (<a href="#/document/16786199?unitId=art(235(1))" class="act">art. 235<sup>1</sup></a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Dowód z przesłuchania świadków</b></p><p class="text-justify">W sytuacji gdy sprawa o rozwód jest konfliktowa, zapewne pojawi się konieczność dopuszczenia dowodu z zeznań świadków mających wiedzę na temat relacji małżeńskich pomiędzy stronami, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich dzieci stron, ich kosztów utrzymania czy sytuacji osobistej i zarobkowej stron.</p><p class="text-justify"><b>Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania</b></p><p class="text-justify">W sprawach spornych w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania znajdzie zastosowanie ogólna zasada procesu cywilnego, jaką jest odpowiedzialność za wynik postępowania, oznaczająca, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu, tj. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (<a href="#/document/16786199?unitId=art(98)par(1)" class="act">art. 98 § 1</a> k.p.c.). Zasada ta znajduje również zastosowanie w spornych sprawach rozwodowych, w których jedną ze stron można określić jako przegrywającą, drugą zaś jako wygrywającą sprawę. Do kosztów procesu zaliczamy: a) jeżeli strona prowadzi sprawę osobiście bądź przez pełnomocnika niebędącego adwokatem lub radcą prawnym: koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika, równowartość utraconego zarobku wskutek stawiennictwa w sądzie (<a href="#/document/16786199?unitId=art(98)par(2)" class="act">art. 98 § 2</a> k.p.c.); b) jeżeli strona jest reprezentowana przez adwokata bądź radcę prawnego: koszty zastępstwa procesowego wynikające z odrębnych przepisów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych), koszty sądowe (opłaty sądowe, wydatki na opinie biegłych - <a href="#/document/16786199?unitId=art(98)par(3)" class="act">art. 98 § 3</a> k.p.c.). Jeżeli w wyroku sąd zasądzi alimenty na rzecz jednego małżonka od drugiego, pobierze od małżonka zobowiązanego do alimentacji opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, uzależnioną od jego wysokości (<a href="#/document/17216873?unitId=art(13)ust(1)" class="act">art. 13 ust. 1</a> u.k.s.c., <a href="#/document/17216873?unitId=art(26)ust(2)" class="act">art. 26 ust. 2</a> u.k.s.c.).</p><p class="text-justify"><b>Mediacje</b></p><p class="text-justify">W piśmie inicjującym sprawę cywilną, w tym w pozwie o rozwód, należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, należy wyjaśnić, z jakich przyczyn (<a href="#/document/16786199?unitId=art(187)par(1)pkt(3)" class="act">art. 187 § 1 pkt 3</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Uzasadnienie</b></p><p class="text-justify">W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy strony nie mają małoletniego dziecka bądź dzieci, a w pozwie nie ma dodatkowych żądań (o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka, o podział majątku, o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, o udzielenie zabezpieczenia) w uzasadnieniu pozwu wystarczy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie.</p><p class="text-justify"><b>Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletniego dziecka stron</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu pozwu warto zwięźle opisać sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletniego dziecka stron. W sprawach spornych taki opis z reguły jest bardziej szczegółowy, poparty również wnioskami dowodowymi.</p><p class="text-justify"><b>Osobiste starania rodziców o opiekę i wychowanie małoletniego dziecka</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu pozwu warto również wskazać, na czym polegają osobiste starania jednego bądź obojga rodziców o opiekę i wychowanie małoletniego dziecka. W sprawach o charakterze ugodowym nie ma to zasadniczego znaczenia, natomiast tam, gdzie pomiędzy stronami rysuje się konflikt na tle opieki nad dzieckiem oraz alimentacji dziecka, kwestia osobistych starań każdej ze stron jest bardzo istotna. Należy pamiętać, że zakres osobistych starań ma wpływ na wysokość alimentów - zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(135)par(2)" class="act">art. 135 § 2</a> k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.</p><p class="text-justify"><b>Koszty utrzymania małoletniego dziecka</b></p><p class="text-justify">W sytuacji gdy strony mają małoletnie dziecko, a co za tym idzie sąd w wyroku rozwodowym będzie rozstrzygał o zakresie obowiązku alimentacyjnego, warto w uzasadnieniu pozwu przytoczyć zestawienie kosztów utrzymania małoletniego dziecka. W sytuacjach sporu o wysokość alimentów zagadnienie to powinno być potraktowane szczególnie starannie - zarówno co do opisu, jak i co do wniosków dowodowych potwierdzających koszty utrzymania dziecka, jego indywidualne uwarunkowania (np. sytuację zdrowotną, szczególne uzdolnienia), sytuację ekonomiczną i osobistą rodziców, zakres osobistych starań każdego z nich.</p><p class="text-justify"><b>Sytuacja w małżeństwie stron; wina w rozkładzie pożycia</b></p><p class="text-justify">W pozwie o rozwód z orzekaniem o winie należy nie tylko ogólnie opisać sytuację w małżeństwie stron, ale również precyzyjnie wskazać, na czym polega wina drugiego bądź - ewentualnie - obojga małżonków w rozkładzie pożycia, formułując konkretne zarzuty wobec drugiej strony (np. niewierność małżeńska, pijaństwo, przemoc, naganny stosunek do rodziny współmałżonka, brak współdziałania dla dobra rodziny). Najlepiej, by twierdzenia te były poparte odpowiednimi wnioskami dowodowymi obejmującymi przede wszystkim dokumenty oraz zeznania świadków. Można również wnosić, by sąd zwrócił się do różnych instytucji o udzielenie informacji bądź dostarczenie dokumentacji dla wykazania zasadności zarzutów formułowanych wobec współmałżonka. Mogą to być np. wnioski o zwrócenie się do jednostek policji bądź ośrodków pomocy społecznej o udzielenie informacji na temat procedury Niebieskiej Karty prowadzonej w związku z przemocą w rodzinie czy do sądów karnych bądź organów ścigania prowadzących postępowania karne wobec współmałżonka.</p><p class="text-justify"><b>Dowód z przesłuchania stron</b></p><p class="text-justify">W sprawach o rozwód przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron jest obligatoryjne (<a href="#/document/16786199?unitId=art(432)" class="act">art. 432</a> k.p.c.). Wyjątkowo sąd może pominąć ten dowód bądź ograniczyć go do przesłuchania jednej ze stron, np. gdy strona nie stawi się na rozprawę mimo prawidłowego zawiadomienia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(302)par(1)" class="act">art. 302 § 1</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej przez sąd</b></p><p class="text-justify">Zgodnie z <a href="#/document/16785962?unitId=art(52)par(1)" class="act">art. 52 § 1</a> k.r.o. każde z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Wymaga to złożenia pozwu do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choćby jedno z nich w okręgu tym przebywa (<a href="#/document/16786199?unitId=art(41)" class="act">art. 41</a> k.p.c.). Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (<a href="#/document/16785962?unitId=art(52)par(2)" class="act">art. 52 § 2</a> k.r.o.). Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje na katalog "ważnych powodów", pozostawiając tę kwestię do uznania sądu orzekającego na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Ważnymi powodami mogą być przykładowo: brak współdziałania w zakresie zarządzania majątkiem wspólnym, zaciąganie przez jedno z małżonków zobowiązań bez zgody drugiego, faktyczna separacja stron i zerwanie więzi gospodarczej.</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa</b></p><p class="text-justify"><b>(a)</b> <b>Uwagi ogólne.</b> Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(26)ust(1)" class="act">art. 26 ust. 1</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu pozwu do sądu (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.). Nieuiszczenie opłaty sądowej od pozwu przy jego wniesieniu stanowi brak formalny usuwalny: stronę składającą pozew we własnym imieniu sąd wezwie do uzupełnienia braku, wyznaczając na to tygodniowy termin (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130)par(1)" class="act">art. 130 § 1</a> k.p.c.). Gdy pozew jest wnoszony przez zawodowego pełnomocnika i nie zostanie opłacony bądź zostanie nienależycie opłacony przy dokonywaniu tej czynności, przewodniczący składu orzekającego w danej sprawie zwraca pozew bez wezwania do uiszczenia opłaty (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130(2))par(1)" class="act">art. 130<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.). W takiej sytuacji, jeżeli w ciągu tygodnia od doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona uiści brakującą opłatę we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130(2))par(2)" class="act">art. 130<sup>2</sup> § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>(b) Opłata sądowa od żądania eksmisji. </b>Zgodnie z <a href="#/document/17216873?unitId=art(27)pkt(11)" class="act">art. 27 pkt 11</a> u.k.s.s.c. opłata sądowa od pozwu o eksmisję podlega opłacie sądowej w kwocie 200 zł. Jednak w sytuacji gdy w pozwie o rozwód zawarte jest również żądanie eksmisji, nie trzeba – poza opłatą sądową od pozwu o rozwód (600 zł) – uiszczać tej dodatkowe opłaty. W razie orzeczenia eksmisji jednego z małżonków w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji pobiera się od tego małżonka opłatę przewidzianą dla pozwu o eksmisję (<a href="#/document/17216873?unitId=art(26)ust(2)" class="act">art. 26 ust. 2</a> u.k.s.s.c.).</p><p class="text-justify"><b>Podpis osoby składającej pismo</b></p><p class="text-justify">Każde pismo składane w postępowaniu sądowym, w tym pozew, powinno zostać podpisane. Niezłożenie podpisu pod pismem to brak formalny, który spowoduje, że sąd wezwie stronę składającą pismo do uzupełnienia tego braku przez ponowne złożenie pisma z podpisem (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(6)" class="act">art. 126 § 1 pkt 6</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Wymienienie załączników</b></p><p class="text-justify">Każde pismo procesowe, w tym pozew, powinno zawierać wymienienie załączników (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(7)" class="act">art. 126 § 1 pkt 7</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Odpis pisma i załączników</b></p><p class="text-justify">Do pozwu należy załączyć jego odpis oraz odpis załączników, które zostaną doręczone przez sąd drugiej stronie postępowania (<a href="#/document/16786199?unitId=art(128)par(2)" class="act">art. 128 § 2</a> k.p.c.).</p></body></html>