Pozew o rozwód bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><html xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml ../XSD/andro-xhtml.xsd"><body><p class="text-justify"><b>Podstawa prawna:</b> <a href="#/document/16785962?unitId=art(56)" class="act">art. 56-58</a> k.r.o.</p><p class="text-justify"><b>Ogólna charakterystyka pisma:</b> Pozew o rozwód to pismo procesowe inicjujące postępowanie w sprawie rozwodowej. W pozwie należy wskazać zakres żądania: czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie czy też z ustalaniem, które z małżonków ponosi winę za rozpad związku. O rozwód można wnosić wówczas, gdy pomiędzy stronami nastąpił trwały (nieodwracalny) i zupełny rozkład pożycia, tj. wtedy, gdy wygasły trzy fundamenty budujące wspólnotę małżeńską: więź emocjonalna, więź gospodarcza oraz więź fizyczna.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy:</b> Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż jedno z nich przebywa nadal w okręgu tego sądu. Jeśli nie - pozew składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej ostatniej podstawy nie ma (bo np. pozwany przebywa na stałe za granicą), pozew składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda (<a href="#/document/16786199?unitId=art(41)" class="act">art. 41</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Załączniki obligatoryjne:</b> Obligatoryjnym załącznikiem do pozwu o rozwód jest skrócony odpis aktu małżeństwa. Niedołączenie tego dokumentu to brak formalny usuwalny - w takim przypadku sąd wezwie stronę powodową do usunięcia braku przez złożenie odpisu aktu małżeństwa. Dokument ten musi zostać złożony w oryginale. Jeżeli strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci (tj. w ogóle nie mają wspólnych dzieci bądź ich wspólne dzieci są już pełnoletnie), nie ma potrzeby dołączania jakichkolwiek innych dokumentów (tj. odpisów aktów urodzenia dzieci).</p><p class="text-justify"><b>Załączniki opcjonalne (fakultatywne):</b> Jeżeli wnosimy o rozwód bez orzekania o winie i jest to jedyne żądanie zgłoszone w pozwie, nie ma potrzeby załączania innych dokumentów, przynajmniej na tym etapie postępowania. Może okazać się, że stanowisko drugiej strony będzie w jakichś aspektach przeciwstawne - wówczas zapewne pojawi się konieczność zmodyfikowania stanowiska procesowego, w tym sformułowania nowych twierdzeń i poparcia ich dowodami, w tym dokumentami.</p><p class="text-justify"><b>W jaki sposób pozew może zostać złożony:</b> a) bezpośrednio w biurze podawczym właściwego sądu, b) pocztą (listem poleconym).</p><p class="text-justify"><b>Praktyczne zastosowanie - kiedy warto, a kiedy nie:</b> Pozew o rozwód bez orzekania o winie warto złożyć wówczas, gdy strony doszły do porozumienia co do warunków rozwodu albo co prawda do takiego porozumienia nie doszły, jednak strona powodowa liczy na ugodowe zakończenie sprawy.</p><p class="text-justify"><b>Dla kogo:</b> Dla osoby zamierzającej w sposób bezkonfliktowy (rozwód bez orzekania o winie) uregulować swoją sytuację rodzinną przez uzyskanie rozwodu.</p><p class="text-justify"><b>Zalety:</b> W razie zgody drugiego małżonka na rozwód bez orzekania o winie możliwość zakończenia sprawy bezkonfliktowo i na jednej rozprawie. Brak konieczności szczegółowego wskazywania przyczyn rozstania, w tym precyzowania zarzutów wobec drugiego małżonka, stanowiących jego zawinienie w rozkładzie pożycia. Brak konieczności gruntownego analizowania przez sąd, które z małżonków ponosi winę za rozstanie.</p><p class="text-justify"><b>Wady:</b> Zbyt pochopna decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie - szczególnie w sytuacji ewidentnej winy drugiego małżonka oraz okoliczności szczególnych, np. trudnej sytuacji zawodowej czy zarobkowej małżonka będącego powodem - może pozbawić stronę decydującą się na taki sposób rozwiązania małżeństwa możliwości uregulowania ważnych dla niej życiowo kwestii, takich jak chociażby kwestia alimentacji bądź korzystniejsze niż wynikałoby to ze standardowego podziału majątku rozwiązanie kwestii majątkowych łączących małżonków.</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa:</b> Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej - 600 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(26)ust(1)pkt(1)" class="act">art. 26 ust. 1 pkt 1</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Miejsce i data sporządzenia pisma</b></p><p class="text-justify">W pozwie należy wskazać miejsce i datę jego sporządzenia.</p><p class="text-justify"><b>Sąd właściwy</b></p><p class="text-justify">Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż jedno z nich przebywa nadal w okręgu tego sądu. Jeśli nie - pozew składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej ostatniej podstawy nie ma (bo np. pozwany/pozwana przebywa na stałe za granicą), pozew składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda/powódki (<a href="#/document/16786199?unitId=art(41)" class="act">art. 41</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Strony i ich pełnomocnicy, adresy stron i ich pełnomocników</b></p><p class="text-justify">Oznaczając w pozwie o rozwód strony postępowania, należy podać: ich imiona i nazwiska, adresy, zaś w odniesieniu do powoda - również numer PESEL (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(2)" class="act">art. 126 § 1 pkt 2</a> oraz <a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(2)pkt(1)" class="act">§ 2 pkt 1-2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Rodzaj pisma</b></p><p class="text-justify">Pozew, podobnie jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(3)" class="act">art. 126 § 1 pkt 3</a> k.p.c.). Oznaczenie może przybrać brzmienie: "Pozew" albo "Pozew o rozwód" albo w wersji bardziej skonkretyzowanej "Pozew o rozwód bez orzekania o winie".</p><p class="text-justify"><b>Zakres żądania - rozwiązanie małżeństwa</b></p><p class="text-justify">W pozwie należy wskazać zakres żądania: czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie czy też z ustalaniem, które z małżonków ponosi winę za rozpad związku.</p><p class="text-justify"><b>Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania</b></p><p class="text-justify">Jeżeli sąd rozwiąże małżeństwo stron bez orzekania o winie, wówczas rozstrzygnie o kosztach postępowania w ten sposób, że nakaże kasie sądu zwrot stronie powodowej połowy opłaty od pozwu (300 zł), zaś od strony pozwanej zasądzi na rzecz powoda kwotę 150 zł tytułem zwrotu części opłaty od pozwu. To korzystne dla stron i w efekcie z reguły nieobciążające finansowo rozwiązanie to "promocja" ustawodawcy dla stron, które rozwodzą się w sposób ugodowy. Podstawa prawna: <a href="#/document/17216873?unitId=art(79)ust(1)pkt(3)lit(b)" class="act">art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b</a> u.k.s.s.c.</p><p class="text-justify"><b>Dowody z dokumentów</b></p><p class="text-justify">W pozwie o rozwód bez orzekania o winie, w którym nie ma również sporu co do innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa (władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ich miejsce zamieszkania, kontakty z dziećmi, alimentacja na rzecz małoletnich dzieci, alimentacja na rzecz małżonka), można ograniczyć dowody z dokumentów składane wraz z pozwem do skróconego odpisu aktu małżeństwa, który ma wykazać fakt zawarcia przez strony związku małżeńskiego.</p><p class="text-justify"><b>Nieobecność powoda</b></p><p class="text-justify">W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się powoda na pierwszej rozprawie sąd może zawiesić postępowanie, a podjęcie postępowania będzie możliwe na wniosek powoda, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(428)" class="act">art. 428</a> k.p.c.). Wydaje się, że wpisanie w treści pozwu wniosku o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda nie może zneutralizować normy <a href="#/document/16786199?unitId=art(428)" class="act">art. 428</a> k.p.c., jednak tradycyjnie wniosek taki zamieszcza się w pozwach. Norma <a href="#/document/16786199?unitId=art(428)" class="act">art. 428</a> k.p.c. to <i>lex specialis</i> wobec treści <a href="#/document/16786199?unitId=art(209)" class="act">art. 209</a> k.p.c., zgodnie z którym każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.</p><p class="text-justify"><b>Mediacje</b></p><p class="text-justify">W piśmie inicjującym sprawę cywilną, w tym w pozwie o rozwód, należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, należy wyjaśnić, z jakich przyczyn (<a href="#/document/16786199?unitId=art(187)par(1)pkt(3)" class="act">art. 187 § 1 pkt 3</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Uzasadnienie</b></p><p class="text-justify">W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy strony nie mają małoletniego dziecka bądź dzieci, a w pozwie nie ma dodatkowych żądań (o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka, o podział majątku, o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, o udzielenie zabezpieczenia) w uzasadnieniu pozwu wystarczy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie.</p><p class="text-justify"><b>Sytuacja w małżeństwie stron</b></p><p class="text-justify">W uzasadnieniu pozwu należy zwięźle opisać, jaka jest sytuacja w małżeństwie oraz w czym przejawia się trwały i zupełny rozkład pożycia stron, tj. czy strony nadal mieszkają razem, czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, kiedy ustało pomiędzy nimi pożycie fizyczne, czy łączy je więź emocjonalna. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie nie ma potrzeby szczegółowego precyzowania przyczyn rozkładu pożycia, wystarczające jest wskazanie powodów natury ogólnej, jak niezgodność charakterów czy brak porozumienia co do istotnych priorytetów życiowych.</p><p class="text-justify"><b>Dowód z przesłuchania stron</b></p><p class="text-justify">W sprawach o rozwód przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron jest obligatoryjne (<a href="#/document/16786199?unitId=art(432)" class="act">art. 432</a> k.p.c.). Wyjątkowo sąd może pominąć ten dowód bądź ograniczyć go do przesłuchania jednej ze stron, np. gdy strona nie stawi się na rozprawę mimo prawidłowego zawiadomienia (<a href="#/document/16786199?unitId=art(302)par(1)" class="act">art. 302 § 1</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Podpis osoby składającej pismo</b></p><p class="text-justify">Każde pismo składane w postępowaniu sądowym, w tym pozew, powinno zostać podpisane. Niezłożenie podpisu pod pismem to brak formalny, który spowoduje, że sąd wezwie stronę składającą pismo do uzupełnienia tego braku przez ponowne złożenie pisma z podpisem (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(6)" class="act">art. 126 § 1 pkt 6</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Wymienienie załączników</b></p><p class="text-justify">Każde pismo procesowe, w tym pozew, powinno zawierać wymienienie załączników (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126)par(1)pkt(7)" class="act">art. 126 § 1 pkt 7</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Opłata sądowa</b></p><p class="text-justify">Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł (<a href="#/document/17216873?unitId=art(26)ust(1)" class="act">art. 26 ust. 1</a> u.k.s.s.c.). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu pozwu do sądu (<a href="#/document/17216873?unitId=art(10)" class="act">art. 10</a> u.k.s.s.c.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (<a href="#/document/16786199?unitId=art(126(2))par(1)" class="act">art. 126<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.). Nieuiszczenie opłaty sądowej od pozwu przy jego wniesieniu stanowi brak formalny usuwalny: stronę składającą pozew we własnym imieniu sąd wezwie do uzupełnienia braku, wyznaczając na to tygodniowy termin (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130)par(1)" class="act">art. 130 § 1</a> k.p.c.). Gdy pozew jest wnoszony przez zawodowego pełnomocnika i nie zostanie opłacony bądź zostanie nienależycie opłacony przy dokonywaniu tej czynności, przewodniczący składu orzekającego w danej sprawie zwraca pozew bez wezwania do uiszczenia opłaty (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130(2))par(1)" class="act">art. 130<sup>2</sup> § 1</a> k.p.c.). W takiej sytuacji, jeżeli w ciągu tygodnia od doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona uiści brakującą opłatę we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny (<a href="#/document/16786199?unitId=art(130(2))par(2)" class="act">art. 130<sup>2</sup> § 2</a> k.p.c.).</p><p class="text-justify"><b>Odpis pisma i załączników</b></p><p class="text-justify">Do pozwu należy załączyć jego odpis oraz odpis załączników, które zostaną doręczone przez sąd drugiej stronie postępowania (<a href="#/document/16786199?unitId=art(128)par(2)" class="act">art. 128 § 2</a> k.p.c.).</p></body></html>