Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą - OpenLEX

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEZNACZONEJ

DLA ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1.Kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym

numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

2.W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę

dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo

datę zestawienia sprzedaży).

3.W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na

podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.

4.Kolumna 4 jest przeznaczona do wpisywania przychodów, np. ze sprzedaży wyrobów (towarów

handlowych), sprzedaży usług.

5.Kolumna 5 jest przeznaczona do wpisywania kosztów, z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art.

23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej

wpisuje się np. zakup materiałów lub towarów handlowych według cen zakupu, koszty uboczne

związane z zakupem, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w

drodze. Ponadto w kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal,

opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw,

wydatki dotyczące remontów.

6.Kolumna 6 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o

których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Po zakończeniu roku należy zsumować

te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej,

niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

7.Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-6.

Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu

opakowaniami zwrotnymi. Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku

dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności

opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej

produkcji wyłącznie w kolumnie 7.

8.Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a dane z kolumn 4

i 5 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty należy podkreślić. Rolnik może pod

podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do

miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach

sumę od początku roku.

9.Jeżeli rolnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku

roku, po zakończeniu roku podatkowego musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić

zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych kolumn sumy z poszczególnych

miesięcy i dodać je.

10.W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na oddzielnej stronie księgi:

1)ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 4);

2)ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów (kolumna 5);

3)wartość osiągniętego przychodu (kolumna 4) pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku

podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w

pkt 2; wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku

podatkowym.

11.Przykład obliczenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym:

 zł gr

1)przychód (kolumna 4)6 420,30

2)minus koszty uzyskania przychodów (kolumna 5)5 248,80

 ________

Dochód (pkt 1 - pkt 2)1 171,50

12.Zasady określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia podatkowej

księgi przychodów i rozchodów w imieniu rolnika przez biuro rachunkowe.