ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wzory

ORD-IN

| Wzór aktualny
Wersja od: 1 listopada 2020 r.

1.  Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b w zw. z art. 3 pkt 2 o.p. może także dotyczyć indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do której zastosowanie znajdują postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej. Wykładnia przepisów tych umów przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z uwagi na ich podwójny status, powoduje specyficzne problemy, jako że odbywa się na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności są one interpretowane jako przepisy umów międzynarodowych, w dalszej kolejności jako przepisy wewnętrznego prawa podatkowego. Uwzględniając zasadniczy cel tych umów, jakim jest zapobieżenie sytuacji podwójnego opodatkowania dochodu, a także zgodny zamiar i wolę stron tych umów, konieczne jest odpowiednie, zróżnicowane podejście organów załatwiających wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej. Organy te są bowiem przede wszystkim podmiotami krajowej administracji, stosującymi wewnętrzne regulacje ustaw krajowych głównie o charakterze fiskalnym. Stąd podkreśla się, że punktem wyjścia wykładni postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna być wykładnia językowa (por. A. Kabat [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 113 i n.; W. Nykiel, Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej, KPPod. 2004/12, s. 131).

  2.  Prawidłowe i wyczerpujące sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania leży w interesie samego wnioskodawcy. Uzyskanie interpretacji zgodnej ze stanowiskiem wnioskodawcy potwierdzi prawidłowość przyjęcia korzystniejszych zasad opodatkowania w odniesieniu do jego stanu faktycznego w stosunku do regulacji krajowych. Zapewni również ochronę prawną w związku z zastosowaniem się do otrzymanej interpretacji. Odnośnie do wymogów formalnych wniosku, trybu wnoszenia oraz opłaty wniosku interpretacyjnego obowiązują ogólne zasady określone w art. 14b i 14f w zw. z art. 14g o.p. Zainteresowany ma więc obowiązek wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe, a także przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

  3.  Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem indywidualnej interpretacji w części E poz. 69 standardowego formularza wniosku oznacza nie tylko konieczność wskazania przez wnioskodawcę przepisów krajowych. Należy podzielić pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4.04.2013 r., II FSK 1584/11, LEX nr 1293473, zgodnie z którym podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musi wyjaśnić, jakie regulacje obowiązują w innym kraju. W razie niedopełnienia tego obowiązku organ podatkowy załatwiający wniosek powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych podania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 w zw. z art. 14h o.p.). Pozostawienie podania bez rozpatrzenia obliguje organ podatkowy do wydania postanowienia w tej sprawie, które może być zaskarżone zażaleniem. Wobec uchylenia z dniem 1.01.2016 r. art. 14g § 3 o.p. stosuje się odpowiednio art. 14g § 1 oraz art. 169 § 1 i 4 w zw. z art. 14h o.p.