INF-W-W (Informacja półroczna dotycząca wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej)

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 11 marca 2008 r.