Z którym dniem decyzja na zbieranie odpadów staje się ostateczna: z dniem wydania, z dniem wpłynięcia pisma do firmy, czy może z jeszcze innym dniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem A została wydana decyzja na zbieranie odpadów, która wpłynęła do firmy w dniu B. Firma jest jedyną stroną postępowania, nie wnosi odwołania, ale też nie składa oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania, zatem zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania.

Z którym dniem decyzja staje się ostateczna: z dniem wydania (A), z dniem wpłynięcia pisma do firmy (B) czy może z jeszcze innym dniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX