Z jaką datą należy zaewidencjonować połączenie spółek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. planuje przejęcie spółki jawnej. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie). Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (ma 10% udziału w zyskach i stratach). Połączenie spółek jest zaplanowane na 01.06.2023 r. (wpis do KRS połączenia i wykreślenie z KRS spółki jawnej). Połączenie jest zaplanowane metodą łączenia udziałów (bez zamykania ksiąg). Zgodnie z art. 44c ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, wg stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 3.

Czy to połączenie powinno być ujęte w księgach spółki przejmującej z danymi na dzień 01.06.2023 r. (włącznie) czy z danymi spółki jawnej na dzień 31.05.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX