Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według jakich wartości wprowadzić do bilansu otwarcia aktywa i pasywa spółki z o.o. powstałej po przekształceniu ze spółki cywilnej (PKPiR)?

Spółka z o.o. została wpisana do KRS 30 września 2013 r., a na dzień 31 sierpnia 2013 r. sporządziła wycenę składników majątku spółki cywilnej, z której aktywa trwałe wynoszą 29.010,66 zł (wartości niematerialne i prawne - 2894,66 zł i prawo wieczystego użytkowania -26.116,00 zł), aktywa obrotowe wynoszą 24.454,33 zł (towary handlowe - 18.215,36 zł, podatek VAT naliczony - 6068,59 zł, środki w banku - 1,52 zł i RMK - 168,86 zł), razem aktywa trwałe i obrotowe to 53.464,99 zł.

Z kolei pasywa to zobowiązania - 41.230,42 zł (kredyt w banku - 4599,11 zł, zobowiązania wobec dostawców - 32.627,33 zł, zaliczka pobrana od kontrahenta - 1626,02 zł, zobowiązania z tytułu podatków i ZUS - 447,86 zł i pozostałe zobowiązania 1930,10 zł) i kapitał własny -12.234,57 zł (aktywa - zobowiązania).

Z umowy spółki wynika, że z kwoty 12.234,57 zł przeznaczono 10.000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego, a różnicę w kwocie 2234,57 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Spółka cywilna zanim została wpisana do KRS normalnie prowadziła działalność gospodarczą, regulowała "stare" zobowiązania, zaciągała nowe, dokonała odpisu amortyzacyjnego itp. Stan jej majątku na dzień wpisu do KRS uległ zmianie. Wobec powyższego proszę o przykładowe księgowania bilansu otwarcia w spółce z o.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?