W oparciu o jakie przepisy uznać, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W art. 18b u.s.g. określono wymogi dotyczące powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Rada gminy ma obowiązek rozpatrywania skarg na działania wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast w Kodeksie postępowania administracyjnego, regulującym procedurę rozpatrywania skarg kwestia ta ujęta jest nieco inaczej. Rada gminy - na gruncie k.p.a. - jest właściwa do rozpatrywania skarg na wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Przez pryzmat jakiej ustawy należy określić właściwość rozpatrywania skarg - ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy Kodeks Postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX