Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2006 r.

PYTANIE

W którym momencie wspólnicy spółki cywilnej powinni zapłacić podatek dochodowy, w miesiącu wystawienia faktur częściowych, czy w miesiącu wystawienia faktury końcowej?

Spółka cywilna (PKPiR, VAT) zawarła umowę na renowację linii technologicznej. Okres wykonania usługi - październik-grudzień 2005 r., w umowie są zawarte następujące warunki płatności:

Cena i płatności

1)

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, uwzględniające wszystkie składniki określone w umowie, w tym opłaty i materiały dostarczone przez Wykonawcę, wynosi 15.000 zł,

2)

Rozliczenia bieżące dokonywane będą fakturami częściowymi. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru elementów prac, w którym szczegółowo zostanie wymieniony zakres i wartość robót rozliczanych tą fakturą,

3)

Kwota faktur częściowych ograniczona jest do kwoty 90% wartości robót objętych protokołem odbioru elementów prac. Pozostałe 10% wartości ujęte będzie w fakturze końcowej.

4)

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót wraz z wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego decyzją zezwalającą na eksploatację

5)

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu odpowiedniej faktury z załączonym obustronnie podpisanym protokołem odbioru elementów prac.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?