W jakim zakresie dyrektor parku narodowego uzgadnia projekty mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o jednoznaczną interpretację zapisu art. 10 ust. 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. w zw. z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741) – dalej u.p.z.p. Występujące w tym zakresie orzecznictwo stoi na stanowisku, że park narodowy uzgadnia projekty mpzp w trybie art. 106 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) (art. 24 ust. 1 u.p.z.p.) wyłącznie w zakresie granic parków narodowych oraz wyznaczonej do nich otuliny, a nie poza nimi. Mpzp, który sporządzany jest poza granicami parku oraz poza granicami wyznaczonymi dla niego otuliny, nie jest przedmiotem uzgodnień tego organu, choć projekt planu może swymi granicami obejmować tereny bezpośrednio lub pośrednio sąsiadujące z parkiem lub jego otuliną.

Proszę o zajęcie stanowiska w następujących przypadkach:

A. Obszar objęty planem miejscowym nie leży w granicach parku narodowego ani jego otuliny, to:

1) Czy dyrektor parku narodowego jest stroną uzgadniającą, opiniującą, czy żadną z powyższych?

2) Czy dyrektor parku narodowego może zażądać (we wnioskach do planu) wyznaczenia linii zabudowy od granic sąsiadującego parku narodowego lub od granic sąsiadującej otuliny w odległości większej, niż wynika to z przepisów prawa budowlanego lub przepisów p-poż od granic lasów?

B. Obszar objęty mpzp leży częściowo w granicach parku narodowego lub jego otuliny, a częściowo poza tymi formami ochrony:

1) Czy dyrektor parku narodowego uzgadnia mpzp obejmujące granice parków lub ich otulin wyłącznie w zakresie granic dotyczących parków lub ich otulin, czy na całym obszarze objętym planem?

2) Czy dyrektor parku narodowego może wypowiadać się w zakresie układu, formy i specyfiki i kolejności rozdziałów całej prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla potrzeb uzgadnianego planu?

3) Czy dyrektor parku narodowego powinien wypowiadać się wyłącznie w zakresie ustaleń planu, jak i prognozy dotyczącej zapisów dla terenów leżących w granicach parku narodowego lub jego otuliny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX