W jakim trybie oraz pod jakim rygorem organ powinien wystąpić do wnioskodawcy, aby ten dopełnił obowiązku wynikającego z trybu art. 74 ust. 1b u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r.

PYTANIE

Burmistrz A wydał postanowienie, w którym orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jest to przedsięwzięcie liniowe mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w którym występuje ponad 20 stron postępowania. Zgodnie z treścią art. 74 ust. 1b ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w takim przypadku wnioskodawca, winien jest przedłożyć kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś. oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. Pomimo, że Burmistrz wysłał do wnioskodawcy pismo, w którym przypominał mu o ciążącym na nim obowiązku wynikającym z trybu art. 74 ust. 1b u.o.o.ś., wnioskodawca nie przedłożył stosownych dokumentów w ustawowym terminie i uchyla się od ich złożenia.

W jakim trybie oraz pod jakim rygorem organ powinien wystąpić do wnioskodawcy, aby ten dopełnił obowiązku wynikającego z trybu art. 74 ust. 1b u.o.o.ś.?

Co jeśli wnioskodawca będzie nadal uchylał się od tego obowiązku?

Czy w takim przypadku jest możliwość umorzenia postępowania, bądź odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX