Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 19 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. nakłada na wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Od 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie przyjmowania wpłat z tytułu kampanii edukacyjnych i ich redystrybucji zostały powierzone marszałkom województw. Artykuł 19 ust. 5 u.g.o.o.o. stanowi, że rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego, co mogłoby sugerować, że termin płatności przypada na 31 grudnia roku, którego opłata dotyczy. Z kolei art. 19 ust. 6 u.g.o.o.o. stanowi, że sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne składane jest w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, czyli do dnia 15 marca.

Czy w oparciu o u.g.o.o.o. termin wniesienia opłaty za kampanie edukacyjne przypada na dzień 31 grudnia roku, w którym rozliczane są kampanie, czy na dzień 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy?

W świetle obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. zmian proszę o udzielenie informacji, kto jest organem właściwym do przyjmowania zaległych wpłat za lata wcześniejsze do 2017 roku włącznie (marszałek województwa czy NFOŚIGW).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?