Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kiedyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank może przeprowadzić inwentaryzację w drodze porównania stanu ewidencyjnego z dokumentami i dokonania weryfikacji. W szczególności powinny być obejmowane: wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności zakwalifikowane do kategorii zagrożonych, należności, których opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 90 dni, odsetki naliczone, w tym zastrzeżone, roszczenia z tytułu niedoborów i szkód oraz inne należności i zobowiązania wobec pracowników, rozliczenia międzyokresowe, fundusze banku, rezerwy, zobowiązania pozabilansowe, w tym z tytułu udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń.

W jakim terminie należy przeprowadzić w banku powyższą inwentaryzację, aby dokonać zachowania terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację