W jakim terminie KKK PIIB powinna wydać stosowną decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mgr inż. budownictwa posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej dnia 17.01.2023 r. złożył wniosek do KKK PIIB, za pośrednictwem właściwej OKK PIIB, o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Dnia 10.02.2023 r. OKK PIIB wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o uszczegółowienie informacji dot. znaczącego dorobku praktycznego oraz przedstawienie kilku najważniejszych opracowań stanowiących znaczący dorobek praktyczny z jednoczesnym wyznaczeniem terminu spotkania, którego celem miało być ustalenie spełnienia niezbędnych warunków do nadanie tytułu rzeczoznawcy. Dnia 11.02.2023 r. wnioskodawca przedstawił stosowne wyjaśnienia oraz poprosił o zmianę terminu spotkania, z uwagi na planowany urlop wypoczynkowy. OKK PIIB dnia 02.03.2023 r. wyznaczyła termin spotkania na 10.03.2023 r. Po spotkaniu ze specjalistycznym zespołem OKK PIIB wnioskodawca 13.03.2023 r. przesłał do OKK PIIB opracowania potwierdzające posiadanie znaczącego dorobku praktycznego. OKK PIIB dnia 21.03.2023 r. przesłała wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego wraz z kompletem przedłożonych dokumentów.

Proszę eksperta o wyjaśnienie, w jakim terminie KKK PIIB powinna wydać stosowną decyzję?

Czy termin winien być liczony od daty złożenia dokumentów do OKK PIIB, czy też od daty otrzymanie kompletu dokumentów wraz z wnioskiem przez KKK PIIB?

Czy ustalenia specjalistycznego zespołu OKK PIIB, o którym mowa w regulaminie https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/regulaminy/regulamin-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytulu-rzeczoznawcy-budowlanego mają w ogóle jakąkolwiek moc dowodową, skoro ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - dalej u.s.z.a. nie mówi nic na ten temat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX