W jakiej odległości od granicy działki bądź rowu dopuszcza się lokalizowanie urządzeń rozsączających ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do nadzoru wodnego wpłynęło zgłoszenie wodnoprawne dotyczące wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód (na podstawie art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.). Przy analizie zgłoszenia okazało się, że na działce, na której zaplanowano budowę urządzeń, znajduje się rów melioracyjny (odbiornikiem wód z tego rowu jest rzeka, lecz w znacznej odległości). Wylot ścieków oczyszczonych – studnia chłonna, ma być zlokalizowana w odległości ok. 8 m od rowu.

Istnieje obawa, że zasięg oddziaływania budowanych urządzeń wodnych będzie wykraczał poza działkę wnioskodawcy z uwagi na sąsiedztwo rowu, w związku z tym jak powinien postąpić organ?

Nasuwa się od razu ogólne pytanie, w jakiej odległości od granicy działki bądź rowu dopuszcza się lokalizowanie urządzeń rozsączających ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni ścieków, tak by ich zasięg nie wykraczał poza działkę wnioskodawcy?

Czy wobec tego nadzorcy, za każdym razem w toku postępowania, powinny żądać od wnioskodawców dodatkowych dokumentów, takich jak badania geotechniczne gruntu?

Przy okazji, skoro mowa o rowach, jakie znaczenie ma sytuacja, w której wnioskodawca złoży wniosek o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego budowy urządzeń odprowadzających ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli będą odprowadzane do ziemi w rowie zlokalizowanym na działce inwestora (odbiornikiem będzie ziemia w urządzeniu wodnym)?

Czy wówczas jest to definitywnie przesłanka do wniesienia sprzeciwu, czy jednak należałoby dodatkowo rozpatrzyć, w jakiej odległości zrzut ścieków znajduje się od granicy działki (czyli jakiej) lub żądać dodatkowych dokumentów np. badań geotechnicznych czy profilu litologicznego gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX