W jakiej formie należy załączyć dokumenty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego za pośrednictwem platformy ePUAP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca za pośrednictwem ePUAP złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez żadnych innych wersji dokumentów.

Czy w świetle ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz k.p.a., należy uwzględnić brak odpowiedniej ilości egzemplarzy pisemnych i elektronicznych, które zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., należy dołączyć do wniosku, tj. "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego"?

Czy organ w tej sytuacji, ma również za pośrednictwem ePUAP przekazać taką wersję dokumentów, jaką otrzymał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX