W jakich okolicznościach unieważnienie postępowania może zostać uznane za czynność naruszającą obowiązujące przepisy? - OpenLEX

W jakich okolicznościach unieważnienie postępowania może zostać uznane za czynność naruszającą obowiązujące przepisy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i serwis sprzętu medycznego w trybie podstawowym na okres 12 miesięcy z podziałem na 10 zadań. W części 4. zadania na serwis i konserwację aparatu RTG wpłynęły 3 oferty w wysokości: 270,00 zł, 594,00 zł oraz 1.458,00 zł. Szacowana wartość zamówienia: 3700,00 zł netto. W związku z powyższym na etapie badania i oceny ofert zamawiający zawezwał wszystkich trzech wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia złożyło jedynie 2 wykonawców, którzy złożyli oferty za 270 zł oraz 594 zł. Zamawiający uznał wyjaśnienia i dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i w tym przypadku najtańszej. W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca, który uplasował się na drugiej pozycji w rankingu oceny ofert, wniósł odwołanie, w treści którego zażądał od zamawiającego czynności unieważnienia wyboru, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty pierwotnie wybranej oraz dokonania wyboru oferty odwołującego. Z uwagi na bardzo niską wartość zamówienia, zamawiający chcąc uniknąć rozprawy w KIO, chce dokonać ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszej części zamówienia.

Czy w związku z powyższym zamawiający jeszcze raz może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, czy też może unieważnić postępowanie z uwagi na fakt, iż przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy przyczyniła się do przekroczenia terminów, w których wykonawca winien koniecznie terminowo wykonać przeglądy sprzętu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX