W jakich okolicznościach dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne na podstawie zgodnej woli stron?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o roboty budowlane z umownym wynagrodzeniem w formie ryczałtu o wartości robót 1.300.000 zł. Realizacja przedmiotu umowy trwa choć jest bardzo problematyczna. Strony wzajemnie występują do siebie z roszczeniami z tytułu poniesionych szkód, tj. wykonawca wystąpił o pokrycie szkody majątkowej z uwagi na przesunięcia terminu realizacji robót spowodowane błędami projektowymi, natomiast zamawiający ma roszczenie do wykonawcy z tytułu braku współdziałania przy realizacji umowy oraz licznych nieprawidłowości podczas wykonywania robót, które kwalifikują się jako nienależyte wykonanie umowy. W zaistniałym stanie faktycznym jest duże prawdopodobieństwo, iż wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy.

Wobec wzajemnych roszczeń stron, przy dość niepewnej pozycji przy ewentualnym sporze sądowym, a w konsekwencji osiągnięcia przez strony pewnego konsensusu pojawia się pytanie, czy możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jeśli umowa tej kwestii nie reguluje (w umowie zawarte są wyłącznie zapisy odnoszące się do odstąpienia od umowy)?

Jakie przepisy regulują powyższe rozwiązanie?

Czy z uwagi na wolę zapłaty ze strony zamawiającego kwoty odszkodowawczej bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się proceduralne przeprowadzenie arbitrażu bądź mediacji przed uprawnionym organem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX