W jaki sposób wyliczyć dochód z działalności gospodarczej w pomocy społecznej? - OpenLEX

Nowość W jaki sposób wyliczyć dochód z działalności gospodarczej w pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób wyliczyć dochód z działalności gospodarczej w pomocy społecznej?

Osoba samotnie gospodarująca, prowadząca działalność gospodarczą oraz osiągająca dochody z innego tytułu. Urząd Skarbowy wystawił zaświadczenie zgodne z art. 8 ust. 7 zawierające: Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaświadczenie zawiera informacje o przychodzie z działalności oraz dochód ze stosunku pracy, a także dochód z innych źródeł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek należny podane są w łącznej wysokości w stosunku do wszystkich dochodów.

W jaki sposób wyodrębnić składki oraz podatek z tytułu samej działalności i wyliczyć dochód z działalności?

US nie jest w stanie wystawić innego zaświadczenia poza tym, taki wzór zaświadczenia narzuca ustawa o pomocy społecznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX