Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku analizy dokumentów źródłowych i zapisów księgowych dotyczących posiadanych nieruchomości gruntowych oraz praw z nimi związanych stwierdzono pewne nieprawidłowości. Początkową wartość w/w gruntów oraz praw z nimi związanych winno ustalić się na poziomie ceny nabycia. Dokumentem potwierdzającym nabycie tych gruntów i praw z nimi związanych jest akt notarialny z dnia 14.09.2007 r. §2 pkt 1 niniejszego aktu stanowi, iż xx i xx w imieniu Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach sprzedają: prawo użytkowania wieczystego działek nr 20,21 wraz z własnością znajdujących się na tych działkach budynków (…) oraz działki nr 19/3, 19/4, za cenę 1.290.000 zł Podana w akcie notarialnym łączna cena gruntów, budynku i praw z nimi związanych uniemożliwia określenie ich poszczególnych wartości. Decyzję ustalającą wysokość opłaty rocznej w której występuje wartość prawa użytkowania wieczystego wydano 07.11.2007 r. Natomiast pierwszą decyzję w sprawie opłaty z tytułu trwałego zarządu działkami 19/3 i 19/4 gdzie występuje wartość gruntów, wydano dopiero w 2012 r. Pisemne, bieżące odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od sprzedającego jak i urzędu miasta ze względu na brak podanych wartości, nie wnoszą nic nowego do sprawy.

Jak prawidłowo wycenić powyższe grunty i prawa?

Na podstawie jakich dokumentów?

Czy należy powołać rzeczoznawcę, który zrobi operat szacunkowy do tamtej historycznej łącznej wartości?

Czy też można skorzystać z wartości podanych w decyzjach z roku 2007 i 2012?

Jak dotychczas mamy w księgach na ewidencji bilansowej prawo użytkowania wieczystego pozabilansowo w wartości określonej w decyzji z 2007 r. oraz wartość gruntów w trwałym zarządzie na ewidencji bilansowej w wartości określonej na podstawie tej samej decyzji (z 2007 r. dotyczącej działek położonych obok) gdzie wskazano cenę za m2 prawa użytkowania wieczystego a nie gruntu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?