W jaki sposób ustalić prawidłowo dochód rodziny do programu Czyste Powietrze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób ustalić prawidłowo dochód rodziny do programu Czyste Powietrze?

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 14,1677 ha przeliczeniowych. Ponadto dnia 21.09.2022 r. zawiera umowę dzierżawy nieruchomości rolnej, na mocy której wydzierżawia całe swoje gospodarstwo rolne kuzynowi. Umowa dzierżawy jest sporządzona na okres 10 lat i opieczętowana pieczęcią Burmistrza Gminy oraz pieczęcią potwierdzającą fakt, iż została zawarta zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umowa dzierżawy zawiera informację, iż dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wnioskodawcy czynszu dzierżawnego w wysokości 20000 zł, płatność czynszu zgodnie z umową następuje jednorazowo w terminie do 30 września każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Jak wynika z oświadczenia złożonego przez Wnioskodawcę, pierwsza wypłata czynszu nastąpiła w miesiącu wrześniu 2023 r. Od dnia 01.10.2022 r. Wnioskodawca widnieje w systemie informatycznym KRUS jako osoba ubezpieczona - kod tytułu ubezpieczenia: emerytura/renta.

Czy należy przy przeliczaniu dochodu wziąć pod uwagę wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, czy uznać, iż w przedmiotowym przypadku ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 5 ust. 8a ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Wątpliwości organu wzbudza fakt, iż umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego zostaje podpisana we wrześniu 2022 r. (tj. w roku bazowym). Zatem w 2022 r. mamy do czynienia zarówno z faktem posiadania przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, jak i jego wydzierżawienia.

Od kiedy należy uznać, iż gospodarstwo zostało wydzierżawione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX