Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Udziałowcy spółki z o.o. zamierzają z dniem 1 lipca przekształcić ją w spółkę komandytowo-akcyjną. W związku z powyższym obecnie działająca spółka z o.o. będzie zobowiązana na dzień 30 czerwca dokonać zamknięcia ksiąg. Zgodnie ustawą o rachunkowości spółka będzie miała 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego (ustalenie wyniku za okres 6 miesięcy 2011 r.), który w naszym przypadku upłynie z końcem września br.

Zgodne z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. dochodem jest także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe przychód określa się na dzień przekształcenia. Z kolei w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka komandytowo-akcyjna jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Jak wynika z powyższego spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana do zapłaty, (jako płatnik) podatku od niepodzielonych zysków najpóźniej do 7 sierpnia.

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć należny podatek od niepodzielonych zysków w sytuacji braku sprawozdania finansowego na dzień jego zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?