Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zawarło umowę konsorcjum z podmiotem prywatnym (spółka jest liderem, podmiot prywatny - partnerem). W ramach umowy konsorcjum podmioty realizują inwestycje termomodernizacji budynku użyteczności publicznej. Umowa konsorcjum przewiduje podział kosztów ogólnych pomiędzy lidera i partnera na podstawie proporcji udziału w przychodach.

Spółka jako lider poniosła koszty ubezpieczenia budowy, koszt przygotowania gwarancji bankowej oraz zatrudnia kierownika budowy na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową ww. koszty na koniec miesiąca zostaną rozliczone proporcjonalne i Spółka obciąży partnera odpowiednią kwotą kosztów.

W jaki sposób to udokumentować: notą, czy fakturą VAT, a jeśli tak, to czy można zastosować zwolnienie od VAT?

W myśl art. 8 ust 2a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Czy oznacza to, że spółka refakturując koszty gwarancji bankowej, ubezpieczenia, będzie traktowana, tak jakby sama tej gwarancji udzielała, a tym sam czy powinna wystawiać faktury?

Tymczasem w myśl art. 43 ust 1 pkt 39 u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi w zakresie udzielania gwarancji i poręczeń, gwarancji i wszelkich zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Czy można z tego zwolnienia korzystać przy refakturze?

Czy wynagrodzenie kierownika obciążać na podstawie noty czy faktury VAT?

Czy fakturowanie wynagrodzenia kierownika budowy podlega VAT i w jakiej stawce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?