Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W formie aktu notarialnego zawartego w 2013 r. została sporządzona umowa o świadczenie w miejsce wykonania. Jan Kowalski posiada lokal niemieszkalny wraz z udziałem w gruncie oraz miejscem parkingowym zakupiony w 2008 r. Jan Kowalski oraz małżonkowie Andrzej i Anna Nowak są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej w udziale: Pan Kowalski 1/2 oraz małżonkowie Nowak 1/2 na prawach wspólności ustawowej. Wartość nieruchomości lokalowej Pana Kowalskiego oszacowana na kwotę 744.000 zł. Wartość nieruchomości gruntowej Pana Kowalskiego oraz Państwa Nowak oszacowana na kwotę 2.493.445 zł. Według oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej wartość udziału Pana Kowalskiego wynosi 1.246.722,50 zł Wierzycielem z tytułu udzielonych kredytów oraz ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipotek jest jeden bank. W związku z tym Pan Kowalski przystąpił do całości długu Państwa Nowak natomiast Państwo Nowak przystąpili do całości zadłużenia Pana Kowalskiego. Zatem Pan Kowalski oraz Państwo Nowak stali się dłużnikami solidarnymi wobec banku z tytułu dwóch umów kredytowych na łączna kwotę na dzień podpisania umowy o świadczenie w miejsce wykonania w wys. 3.717.354,85 zł. (kapitał wraz z odsetkami) Umowa Pana Kowalskiego: 2.621.556,10 zł. Umowa Państwa Nowak: 1.095.798,75 zł w wyniku przeniesienia własności lokalu Pana Kowalskiego oraz nieruchomości gruntowej Pana Kowalskiego oraz Państwa Nowak bank zwolnił z zadłużenia pełne kwoty kapitału obu kredytów oraz część odsetek w łącznej kwocie 2.952.445 zł, oraz umorzył pozostałą część odsetek i opłat tj.764.909,85. W części przypadającej na kredyt zaciągnięty przez Pana Kowalskiego - 2.042.871,98 zł w części przypadającej na kredyt zaciągnięty przez Państwa Nowak kwota - 909.573,02. Ponadto bank dokonał spłaty części zadłużenia wobec US i ZUS: Pana Kowalskiego 160.671,38, Państwa Nowak 124.328,62.

W jakiej kwocie należy opodatkować zbycie nieruchomości gruntowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?