W jaki sposób określić metodę zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, aby spełniała ona wszystkie wymogi wynikające z nowego... - OpenLEX

W jaki sposób określić metodę zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, aby spełniała ona wszystkie wymogi wynikające z nowego PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przygotowuje postępowanie na zadanie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj. Na etapie przygotowania postępowania zamawiający posiada tylko program funkcjonalno-użytkowy. Przedmiotem umowy będzie zarówno przygotowanie dokumentacji jak i roboty budowlane, a okres realizacji zawartej umowy przekroczy 12 miesięcy. W świetle art. 439 ustawy PZP, umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Jak w takiej sytuacji należy określić zasady wprowadzenia zmian, do czego należy się odnieść, aby przewidzieć ewentualne zmiany?

Analizując zapisy ustawy, zamawiający w projekcie umowy zaproponował następujący zapis: "Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: (…) f) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: – minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 30% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej; – poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys; – maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 2% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto;".

Czy powyższy zapis jest właściwy?

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy kosztorysu i odnieść zapis do kosztów w nim wykazanych, jeśli zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj?

Jeśli Państwa zadaniem, zaproponowane przez zamawiającego rozwiązanie jest niewłaściwe, prosimy o propozycję rozwiązania, które pozwoli na zrealizowanie zapisów ustawy w tym przypadku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?